یکشنبه|06 خرداد 1397|11 رمضان 1439|27 May 2018
زمان انتشار: 1396/03/27 - 10:54 |

زينب مولوي، سيد ابراهيم اسدللهي، علي مقدم زاده

نيازسنجي آموزشي مديران و معاونان كاروان‌هاي حج تمتع

هدف اين پژوهش شناسايي و رتبه ­بندي نيازهاي آموزشي مديران و معاونان كاروان‌هاي حج تمتع است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، سازمان حج و زيارت تنها منبع تأمين نيروي انساني كاروان­هاي حج، نيازمند آموزش كارگزاران كاروان‌هاي زيارتي است. هدف اين پژوهش شناسايي و رتبه ­بندي نيازهاي آموزشي مديران و معاونان كاروان‌هاي حج تمتع است. جامعة آماري، همة مديران و معاونان كاروان­ هاي حج تمتع در سال 1392 است كه نمونه­ اي به حجم 222 به روش طبقه ­اي با انتساب متناسب از بين آن­ها انتخاب شد. تحقيق حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر نحوة گردآوري داده‌ها توصيفي- پيمايشي است. براي اجراي فن دلفي نمونه­ اي 25 نفري از خبرگان آموزش حج به روش قضاوتي انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه و مطالعة اسناد و مدارك است. نتايج تجزيه‌وتحليل داده ­ها نشان داد، كلاس ­هاي برگزارشده در عمل، براي مديران و معاونان مفيد و مؤثر بوده است. همچنين، مكالمة عربي در رتبة اول اهميت قرار دارد. در اجراي فن دلفي، مكالمة عربي 1و 2، اپراتوري كامپيوتر، سفر حج و مقدمات آن و جغرافيا و نقشه ­خواني و مقررات عربستان براي دورة مقدماتي؛ مكالمة عربي 4، احكام و مناسك حج، انتقال تجارب موفق، قوانين و مقررات عربستان، امنيت در سفر، مهارت­ هاي ارتباطي، آشنايي با مذاهب اسلامي، آموزش زبان انگليسي، و شرح وظايف اجرايي براي دورة بازآموزي مديران و معاونان پيشنهاد شد.

كليدواژه ها: آموزش؛ حج تمتع؛ مديران و معاونان حج تمتع؛ نيازسنجي آموزشي

نويسندگان:

زينب مولوي: دانشجوي دكتري مديريت دولتي، پرديس فارابي دانشگاه تهران، قم، ايران

سيد ابراهيم اسدللهي: كارشناس‌ارشد، دانشكدة مديريت و حسابداري، پرديس فارابي دانشگاه تهران، قم، ايران

علي مقدم زاده: استاديار، دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران، تهران، ايران

مجله مديريت فرهنگ سازماني - دوره 14، شماره 4، زمستان 1395.

براي مشاهده كامل مقاله روي فايل مقابل كليك كنيد.

برچسب ها:حج تمتع - تازه هاي نشر


نظرات
  فــــرم ورود اطلاعات:
  لطفا چند لحظه صبر کنيد...
  نام شما:
  پست الکترونيک:
  با استفاده از آدرس پست الکترونيک با ما در ارتباط باشيد
  نظرات:

  کد:

  لطفا چند لحظه صبر کنيد...
  نام شما:
  نام گیرنده:
  پست الکترونيک گیرنده:

  موضوع: