لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

آيا هنگامي كه عمر به بيت‌المقدس رفت، امام علي (ع) را جانشين خود كرد؟

 
پاسخ:
اين مطلب را «ابن‌كثير» در «البداية و النهايه»[1]از «سيف بن‌عمر» نقل مي‌كند كه از جاعلان حديث و دروغگويان تاريخ است و به هيچ روي به روايت او نمي­‌توان اعتنا كرد و همه نويسندگان علم رجال او را تضعيف كرده­اند. سيف واضع «احاديث منكَر» و به زنديق بودن متهم است. او از پيش خود اصحابي خيالي مانند «عبدالله بن‌سبأ» را مي‌ساخت و براي متهم كردن شيعيان روايات آنان را به شيعه نسبت مي‌داد.
«ابن‌حجر عسقلاني» در «تهذيب التهذيب» او را «وضّاع حديث» مي‌خواند احاديثش را «منكَر» مي‌شمارد و وي را به زنديق بودن متهم مي‌كند.[2]وي شخصيّت «عبدالله بن ‌سبأ» يهودي را ساخت تا شيعيان را بدنام كند.
«حلبي» از برخي محققان نقل مي‌كند كه او به زنديق بودن و جعل حديث متهم است.[3]«ذهبي» درباره او مي‌نويسد: «از مجهولان مانند هشام بن‌عروه و عبيدالله بن‌عمرو و... حديث نقل مي‌كرده است و برخي از مورخان او را متروك و به زندقه متهم دانسته‌ و احاديث او را منكر شمرده‌اند».
بنابراين جريان رفتن عمر به بيت المقدس و جانشيني امام علي (ع)  از سوي او بي‌اعتبار است و با آن نمي‌توان چيزي را ثابت كرد.
 
مراجعه شود: شكست اوهام، ص 268.


[1]. البداية و النهاية، ج7 ص 64.
[2]. تهذيب التهذيب، ابن‌حجر، ج 4، ص504؛ الاصابه، ج5، ص 242؛ سبل الهدي و الرشاد، ج 11، ص 142.
[3]. الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث، صص204 و 205.
 

کلید واژگان: بيت المقدس - عمر - علي - جانشيني