نقشينه آسمان

  • معرفي مصوراماكن متبرك مكه مكرمه مهمترين قسمت اين نرم افزار است
  • در اين نرم افزار به معرفي قسمت هاي داخلي مسجد الحرام، مشاعر حج  پرداخته است
  •  معرفي عرفات، مشعر الحرام، مني، كوه ثور و  غار حرا از ديگر بخش هاي اين برنامه است
  • اين نرم افزار به سفارش ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان تدوين و منتشر مي گردد.