لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

اشعار منا

رديفعنوانشاعر
1اسم بابا در امده امسالسيداميرحسين ميرحسيني
2گريه كنيممرضيه فرماني
3ايستادگيمهدي خانمحمدي
4بگذار و بگذر اين همه گفت و شنود راعطيه سادات حجتي
5موج روي موجعذرا رشيد نژاد
6خبر كن امام را ...عبدالجبار كاكايي
7از كوچه هاي شهر مدينه عبور كنغلامرضا سازگار
8چند روزيست كه مغشوش شده فكر منامحمد عبدالهي مهرآيين 
9از مِنا مي آورند اخبار داغ دور راعلي فردوسي 
10جوي خون شد از منا جاري به حجمنصور نظري 
11عيد قربان حرام شد روزيخليل روئينا 
12بين هوهوي باد پاييزيمحمود مربوبي 
13قصدمان سير تا خدا بود ومظاهر كثيري نژاد 
14ناگهان بغض دلي واشد از اين حس سجوداميرحسام يوسفي 
15اين شهيدان فداى شور غديرعلي اكبر لطيفيان 
16نسوز باغزل گريه چشم هاي عزا رامرتضي حيدري آل كثير 
17با شمايم اي شمايان بشكه ي دشداشه پوش!سيد محمدجواد شرافت 
18از منا مي آورند اخبار داغ دور راعلي فردوسي 
19عيدقربان را زبي تدبيريش آل سعودمحسن محسن زاده 
20خورشيد به گود آمده سرگرم قنوت استمحسن كاوياني 
21باد مي آشوبدازهرسوصفوف كاج رامحمدحسين انصاري نژاد 
22الا اي حاجيان كوي دلدارمحمود تاري "ياسر" 
23راز شهادت طالعِ اقبالِ آن ها بودعلي مشهوري "مهزيار" 
24چمدان را كه جمع مي كرديم، هركسي يك نفس دعا ميخواستنفيسه سادات موسوي 
25باز عدو چهره خودرا گشودمحسن محسن زاده 
26آتش كينه شعله ها داردقاسم نعمتي 
27محاسن نتراشيده ي خضاب زدهمجتبي حاذق 
28نسوز باغزل گريه چشم هاي عزا رامرتضي حيدري آل كثير 
29از باني اين عزا نخواهيم گذشتعلي ذوالقدر
30عيدقربان را زبي تدبيريش آل سعودمحسن محسن زاده 
31مهاجران الي الله! وقت باران استپيمان طالبي 
32خبر رسيد كه داغي دوباره مي‌آيدحسين صيامي
33بعد يك عمر منتظر ماندنسيد اميرحسين ميرحسيني 
34برخويش داشتندزمعبودخويش رنگحاج مرتضي طاهري 
35ياران ،سبكباران، چه زيبا پر گرفتندحاج محمود ژوليده 
36چقدر لاله كه روييد در ميان منامحمد رسولي 
37داره مياد دوباره كاروونيقاسم صرافان 
38امسال مكّه شهرِ خطر بود و بي امانكلامي زنجاني 
39خبر آورده‌اند از مكهيوسف رحيمي 
40بسم رب الشهدا رب ودودمحمدي فام 
41افزونتر از يكصد شهيد اين حادثه داشتمحسن محسن زاده 
42وضو گرفته ام از بهت ماجرا بنويسمحامدعسكري 
43بنا نبود تمتع به انتها برسدمحسن عرب خالقي