لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای آموزش مناسک حج (کتابخانه)

محرّمات احرامِ مشترك بين مرد و زن

 
1 ـ استفاده از بوى خوش و عطريّات
 • عطر زدن به لباس
 • عطر زن به بدن
 • پوشيدن لباسى كه بوى عطر مى دهد
 • خوردن چيزى كه بوى خوش دارد مانند غذايى كه زعفران در آن است
 • بوييدن گلها و سبزى هاى خوشبوى غيرصحرايى
 
چند مسأله:
1 - خوردن و بوئيدن ميوه هاى خوشبو، مانند «سيب» و «به» مانع ندارد.
2 - خريد و فروش عطريات، در حال احرام جايز است ولى استعمال يا بوئيدن آن، هر چند براى امتحان هم باشد حرام است.
3 - استفاده از صابون و خميردندان خوشبو بنابر احتياط واجب در حال احرام جايز نيست .
استعمال بوي خوش
استعمال بوي خوش
2 ـ نگاه كردن در آينه
 • نگاه كردن در آينه براى آرايش كردن حرام است
 • اگر نگاه كردن در آينه براى زينت نباشد مانند نگاه كردن راننده براى آنكه پشت سر خود را ببيند، اشكال ندارد
 • نگاه كردن به اجسام صاف و صيقلى و همچنين به آب زلال اگر خاصيّت آينه را داشته باشد و براى زينت نگاه كند حرام است
 • نگاه كردن در دوربين عكاسى و عكس گرفتن با آن در حال احرام اشكال ندارد
نگاه كردن در آينه
نگاه كردن در آينه
3 ـ انگشتر به دست كردن براى زينت
 • انگشتر به دست كردن براى زينت حرام است
 • انگشتر به دست كردن براى ثواب آن جايز است
 • انگشترى را كه پيش از احرام به دست داشته، هر چند زينتى باشد لازم نيست براى احرام از دست خود بيرون آورد
 • انگشتر به دست كردن اگر زينت باشد هرچند قصد نكند احتياط در ترك آن است
انگشتر به دست كردن
انگشتر به دست كردن
4 - حنا بستن
 • حنا بستن اگر براى زينت باشد حرام است
 • اگر براى زينت حنا نبسته، ولى زينت محسوب  شود حرام است
 • اگر حنا بستن زينت باشد هرچند قصد نكند احتياط در ترك آن است
 • حنا بستن قبل از احرام هر چند اثر آن تا وقت احرام باقى مى ماند، اشكال ندارد، ولى بهتر است حنا نبندد
5 ـ روغن ماليدن به بدن
 • ماليدن روغن به بدن در حال احرام حرام است هر چند بوى خوش نداشته باشد
 • ماليدن روغن به بدن قبل از احرام ، اگر بوي خوش دارد و بوى آن تا وقت احرام باقى مى ماند جايز نيست
 • ماليدن روغن به بدن قبل از احرام اگر بوى خوش ندارد ، يا بوى آن تا وقت احرام باقى نمى ماند جايز است
 • ماليدن روغن به بدن از روى ناچارى جايز است ، و چنانچه بوى خوش داشته باشد ، كفاره دارد
 • خوردن روغن با بوى خوش حرام است و اگر بوى خوش نداشته باشد اشكالى ندارد
روغن ماليدن به بدن
روغن ماليدن به بدن
6 ـ زدودن مــو
 • زدودن مو در حال احرام از بدن خود ، يا از بدن ديگرى ، چه كم باشد يا زياد ، حرام است
 • كندن ، تراشيدن و چيدن مو در حال احرام حرام است
چند مسأله:
1 ـ اگر هنگام وضو يا غسل، بدون قصد، مويى كنده شود، اشكال ندارد.
2 ـ زدودن مو در حال ناچارى اشكال ندارد، مثل موى چشم اگر اذيت كند.
3 ـ اگر دست به سر يا صورت خود بكشد (در غير وضو يا غسل) و يك مو يا بيشتر كنده شود، احتياط مسحتب است به قدر يك مشت گندم و آرد و امثال آن بدهد.
زدودن مــو از بدن
زدودن مــو از بدن
7 ـ بيرون آوردن خون از بدن
 • در حال احرام خون گرفتن با سرنگ و مانند آن و نيز خاراندن بدن كه باعث در آمدن خون شود حرام است
 • در حال احرام مسواك زدن كه باعث در آمدن خون از لثه ها شود حرام است
چند مسأله:
1 ـ بيرون آوردن خون از بدن در حال ناچارى، مثلاً براى تشخيص بيمارى اگر خون گرفتن لازم باشد، اشكال ندارد.
2 ـ بيرون آوردن خون از بدن ديگرى; مثل خون گرفتن پزشك مُحرم از بدن بيمار يا كشيدن دندان او، هر چند خون بيايد اشكال ندارد.
3 ـ خاراندن بدن و مسواك كردن دندانها اگر خون بيرون نيايد و خمير دندان خوشبو نباشد، اشكال ندارد.
4 ـ تزريق آمپول در حال احرام مانع ندارد ولى اگر سبب بيرون آمدن خون از بدن مى شود تزريق نكند مگر در صورت نياز و ضرورت.
بيرون آوردن خون از بدن
بيرون آوردن خون از بدن
8 ـ ناخن گرفتن
 • چيدن و كوتاه كردن ناخن، در حال احرام، حرام است، و فرقى در اين مسأله بين ناخن دست و پا نمى باشد.
 • در گرفتن ناخن فرقى نيست كه با قيچى بچيند يا چاقو و يا ناخن گير.
ناخن گرفتن
ناخن گرفتن از بدن
9 ـ كشيدن دندان
 • كشيدن دندان بدون خونريزى نه حرام است و نه كفاره دارد
 • در صورتى كه كشيدن دندان ضرورت پيدا كند و منجر به خونريزى شود احتياط مستحب آن است كه يك گوسفند كفاره بدهد
كشيدن دندان
كشيدن دندان
10 ـ كندن درخت و گياه حرم
كندن و قطع كردن درختان و گياهانى كه در محدوده حرم روييده است بر مُحرم و غيرمُحرم حرام است و اين از محرمات مخصوص حَرَم است.
* در اين موارد كندن درخت و گياه حرم جايز است:
 • درخت يا گياهى كه در منزل مُحرم روئيده و خودش آن را كاشته است.
 • درخت خرما و ساير درختانى كه ميوه مى دهد.
 • گياهى به نام اِذْخِر (1)
 • اگر در حال راه رفتن به طور متعارف، گياهى كنده شود اشكالى ندارد.
كندن و قطع گياه حرم كندن و قطع گياه حرم
كندن و قطع گياه حرم كندن و قطع گياه حرم
 
(1) -   اِذْخِر: كور گياه، گزنه دشتى، گياهى است با شاخه هاى باريك، برگهايش ريز و سرخ رنگ يا زرد و تندبو، داراى شكوفه هاى سفيد، بيخ آن ستبر، ساييده برگ و بيخ آن را در عربى غسول مى گويند و با آن دست مى شوين