لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای آموزش مناسک حج (کتابخانه)

محرّمات كفاره دار و بدون كفاره

 

محرّمات كفاره دار
رديفكار حرامكفّاره
1استعمال بوى خوش (عطريات)يك گوسفند ( به احتياط واجب )
2پوشيدن لباس دوخته ( براى مردان )يك گوسفند
3تراشيدن سريك گوسفند
4پوشاندن سر ( براى مردان)يك گوسفند (بنابر احتياط واجب)
5زير سايه رفتن (براى مردان )يك گوسفند (1)
6گرفتن تمام ناخنهاى دست هايك گوسفند
7گرفتن تمام ناخنهاى پاهايك گوسفند
8گرفتن كمتر از ده ناخنبراى هر كدام يك مدّ طعام
9كندن درخت بزرگ حرميك گاو ( به احتياط واجب )
10كندن درخت كوچك حرميك گوسفند (به احتياط واجب)
11كندن قسمتى از يك درخت حرمقيمت آن
12قسم راست خوردن سه مرتبه و بيشتريك گوسفند
13قسم دروغ ، يك مرتبه
قسم دروغ ، دو مرتبه
قسم دروغ ، سه مرتبه
يك گوسفند 
يك گاو 
يك شتر
14كندن دندانيك گوسفند (به احتياط واجب)(2)
15زدودن موى زير هر دو بغليك گوسفند
16زدودن موى زير يك بغليك گوسفند (بنابر احتياط واجب )
17زدودن موى سريك گوسفند (بنابر احتياط واجب )
18جماع (آميزش) و استمناءيك شتر ( با تفصيلى كه در كتب فقهى آمده است )

دو مسأله

1- اگر از روى فراموشى ، برخى از محرمات احرام را انجام دهد ، كفاره بر او واجب نيست مگر صيد كه در هر صورت كفاره داد . و صيد هر حيوانى كفاره خاصى دارد كه احكام و مسائل آن مفصّل است و چندان مورد نياز زائران نيست بدين جهت از آوردن آنها خوددارى شد.
2 ـ كفّارات محرمات احرام، بايد به فقراء و مساكين داده شود. و كفّاره دهنده نبايد از گوشت حيوانى كه به عنوان كفّاره ذبح كرده بخورد.

رديفمحرّمات بدون كفّاره
1سرمه كشيدن اگر بوى خوش ندارد
2نگاه كردن در آينه با قصد زينت
3پوشيدن آنچه روى پا را مى گيرد
4فسوق
5جدال، قسم راست كمتر از سه مرتبه
6انگشتر به دست كردن براى زينت
7حنا بستن
8پوشيدن زيور
9روغن ماليدن به بدن، اگر بوى خوش نداشته باشد
10پوشاندن صورت براى بانوان
11بيرون آوردن خون از بدن
12كشتن حشرات ساكن در بدن (مانند كك)
13قطع گياه حرم


(1) -   و فرقى بين اختيار و اضطرار نيست .
(2) -   اگر كندن يا كشيدن دندان سبب بيرون آمدن خون نباشد حرام نيست .