یکشنبه|10 ارديبهشت 1396|02 شعبان 1438
English |español |Indonesia |Français |Azari |Türkçe |اردو |عربي

نماز طواف

 
(هشتمين عمل از اعمال حج)
پس از انجام طواف حج ، بايد دو ركعت نماز، به نيّت نماز طواف حج بخواند.

كيفيت نماز طواف حج:

1 - به همان نحو است كه در نماز طواف عمره تمتع گذشت بدون هيچ تفاوت مگر در نيّت كه در اينجا بايد به نيّت نماز طواف حج بجا آورد .
2 - مانند نماز صبح است، ولى حمد و سوره را مى تواند بلند يا آهسته بخواند.

وقت نماز طواف حج:

بعد از طواف و قبل از سعى است.

مكان نماز طواف حج:

كافي است در هر نقطه اي كه عرفاً بگويند پشت مقام است گرچه از مقام دور باشد نماز را بخواند بلكه در اين صورت بعيد نيست كه نماز در هر جاي مسجد الحرام صحيح باشد .
پشت مقام ابراهيم ( محل نماز طواف )
پشت مقام ابراهيم ( محل نماز طواف )

چند مسأله

1 ـ بر تمام افراد بالغ و عاقل واجب است كه نمازها را به طور صحيح ياد بگيرند تا تكليف الهى را درست انجام دهند; بخصوص كسى كه قصد عمره يا حج دارد بايد نماز خود را تصحيح كند، تا تمامى نمازها كه از جمله آنها نماز طواف است، به طور صحيح انجام شود.
2 ـ بنابراحتياط واجب بايد پس ازطواف،نماز طواف را زود بجا آورد به طورى كه مردم نگويند بين آنها فاصله شده است.
3 ـ جايز است نماز طواف مستحب را هر جاى مسجدالحرام كه بخواهد بجا آورد.