لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای آموزش مناسک حج (کتابخانه)

رمي جمرات سه گانه

 
(سيزدهمين عمل از اعمال حج)

نقشه جمرات سه گانه
نقشه جمرات سه گانه

* در روز يازدهم و دوازدهم ذى حجه حجّاج بايد به هريك از سه ستون هفت عدد سنگ بزنند.
* وقت رمى: از طلوع آفتاب تا غروب است. (چه در روز عيد يا در اين ايام).
رمى در شب جايز نيست (مگر كسى كه عذر داشته باشد و نتواند در روز رمى كند)(1) و اگر مثلاً روز يازدهم، رمى را ترك كرد، بايد فرداى آن روز قبل از رمى همان روز، رمى روز گذشته را قضا كند.
* كيفيت رمى: همانگونه كه در رمى جمره عقبه بيان شد.
* ترتيب رمى: ابتدا بايد به جمره اولى سنگ زد و سپس به وسطى و بعد از آن به جمره عقبه.
در روز دوازدهم ذى حجه، بعد از ظهر شرعى حجاج مى توانند از مِنا خارج شوند، ولى چنانچه كسى آن روز از مِنا نرود تا آفتاب غروب كند، بايد شب سيزدهم را نيز در منا بماند و روز سيزدهم جمرات سه گانه را رمى كند.

رمي جمرات رمي جمرات
رمي جمرات رمي جمرات


(1) - بانوان نيز، در شب دهم مى توانند رمى جمره عقبه كه از اعمال روز عيد است انجام دهند ولى رمى جمرات روزهاى يازدهم و دوازدهم را بدون عذر نمى توانند در شب انجام دهند.