مستحبات رمى

 
1 ـ هنگام رمى با طهارت باشد.
2 ـ هر سنگى كه مى اندازد، تكبير بگويد.
3 ـ جمره «عقبه» را پشت به قبله رمى كند و جمره «اولى» و «وسطى» را رو به قبله رمى كند.
4 ـ هنگامى كه سنگها را در دست گرفته و آماده رمى است، اين دعا را بخواند:
«اَللّهُمَّ هذِهِ حَصَياتى فَاَحْصِهُنَّ لى وَارْفَعْهُنَّ فى عَمَلى».