مطالب مطالب مطالب بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب
جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
فلاحي، محسن

فلاحي، محسن

استان: اصفهان شهر: اصفهان مذهب: شيعه سن: -

همتيان، سياوش

همتيان، سياوش

استان: چهار محال و بختياري شهر: سورك مذهب: شيعه سن: 71

يوسفي، ابوبكر

يوسفي، ابوبكر

استان: آذربايجان غربي شهر: پيرانشهر مذهب: سني سن: 64

نعمتي، رجب

نعمتي، رجب

استان: مازندران شهر: نور مذهب: شيعه سن: 78

ناصري، فرحناز

ناصري، فرحناز

استان: ايرانيان خارج از كشور شهر: خراسان مذهب: مشهد سن: 54

نجفي، فرهاد

نجفي، فرهاد

استان: چهار محال و بختياري شهر: شهر كرد مذهب: شيعه سن: 50

همت زاده، علي

همت زاده، علي

استان: فارس شهر: شيراز مذهب: شيعه سن: 55

ناصري، ابراهيم

ناصري، ابراهيم

استان: ايرانيان خارج از كشور شهر: خراسان مذهب: مشهد سن: 63

ولي پور، علي حسين

ولي پور، علي حسين

استان: چهار محال و بختياري شهر: شهر كرد مذهب: شيعه سن: 74

نجفي، احمد

نجفي، احمد

استان: فارس شهر: شيراز مذهب: شيعه سن: 78

همايوني، حسن

همايوني، حسن

استان: خراسان شهر: قاين مذهب: شيعه سن: 66

محمدي، نازدار

محمدي، نازدار

استان: آذربايجان غربي شهر: مهاباد مذهب: سني سن: 60

موسوي، مصطفي

موسوي، مصطفي

استان: مازندران شهر: نور مذهب: شيعه سن: 72

مرشدي، حسن

مرشدي، حسن

استان: خراسان شهر: شهريار مذهب: شيعه سن: 44

مشعلي، فواد

مشعلي، فواد

استان: خوزستان شهر: آبادان مذهب: شيعه سن: 25

محمدي، محمد

محمدي، محمد

استان: خراسان شهر: نيشابور مذهب: شيعه سن: 47

منصوري، عطا

منصوري، عطا

استان: فارس شهر: آباده مذهب: شيعه سن: 66

مرادي، طهماس

مرادي، طهماس

استان: لرستان شهر: الشتر مذهب: شيعه سن: 68

موسوي، داوود

موسوي، داوود

استان: تهران شهر: تهران مذهب: شيعه سن: 47

موسوي، مصطفي

موسوي، مصطفي

استان: لرستان شهر: درود مذهب: شيعه سن: 65

لطفي، احمد

لطفي، احمد

استان: خراسان شهر: مشهد مذهب: شيعه سن: 56

مجد، بهرام

مجد، بهرام

استان: فارس شهر: شيراز مذهب: شيعه سن: 55

محمدي، حسين

محمدي، حسين

استان: فارس شهر: كوار مذهب: شيعه سن: 51

لطفي، عباس

لطفي، عباس

استان: فارس شهر: آباده مذهب: شيعه سن: 61

گلشني، محمد

گلشني، محمد

استان: خراسان شهر: نيشابور مذهب: شيعه سن: 72

گودرزي، عباس

گودرزي، عباس

استان: لرستان شهر: بروجرد مذهب: شيعه سن: 64

كوسلي، الياس

كوسلي، الياس

استان: گلستان شهر: بندر تركمن مذهب: سني سن: 55

گلشني، حسن

گلشني، حسن

استان: اصفهان شهر: خوانسار مذهب: شيعه سن: 45

گمارلو، علي

گمارلو، علي

استان: بوشهر شهر: كنگان مذهب: شيعه سن: 39

كفاش، احمد

كفاش، احمد

استان: اصفهان شهر: شهر رضا مذهب: شيعه سن: 51

گرجي، مجتبي

گرجي، مجتبي

استان: لرستان شهر: ازنا مذهب: شيعه سن: 60

كريمي، جاجي

كريمي، جاجي

استان: گلستان شهر: گنبد كاووس مذهب: سني سن: 64

كريم لو، علي

كريم لو، علي

استان: اصفهان شهر: هونجان مذهب: شيعه سن: 57

كرابي، حسين

كرابي، حسين

استان: خراسان شهر: اسفراين مذهب: شيعه سن: 47

قوچق، جانه گل

قوچق، جانه گل

استان: گلستان شهر: گنبد كاووس مذهب: سني سن: 61

كاشفي، حسن

كاشفي، حسن

استان: خراسان شهر: نيشابور مذهب: شيعه سن: 44

كاظمي، ميثم

كاظمي، ميثم

استان: تهران شهر: تهران مذهب: شيعه سن: 23

كامل، محمد

كامل، محمد

استان: بوشهر شهر: جم مذهب: شيعه سن: 69

قنبري، قاسم

قنبري، قاسم

استان: تهران شهر: تهران مذهب: شيعه سن: -

كاظمي حاجي

كاظمي حاجي

استان: مازندران شهر: بابل مذهب: شيعه سن: 69

كاكويي، يوسف

كاكويي، يوسف

استان: گيلان شهر: رامسر مذهب: شيعه سن: 72

كر، كيك

كر، كيك

استان: گلستان شهر: بندر تركمن مذهب: شيعه سن: 58

قلي زاده، حسين

قلي زاده، حسين

استان: خراسان شهر: خسروشاه مذهب: شيعه سن: 75

قنبري، علي

قنبري، علي

استان: مازندران شهر: قائمشهر مذهب: شيعه سن: 61

قزل، درسن تقان

قزل، درسن تقان

استان: گلستان شهر: بندر تركمن مذهب: سني سن: 59

قمري، علي اَكبر

قمري، علي اَكبر

استان: ايرانيان خارج از كشور (خوزستان) شهر: اهواز مذهب: شيعه سن: 58

فياض، محمد جواد

فياض، محمد جواد

استان: چهار محال و بختياري شهر: شهر كرد مذهب: شيعه سن: 50

عفتي، حسينعلي

عفتي، حسينعلي

استان: البرز شهر: شهريار مذهب: شيعه سن: 54

علم جو، جمشيد

علم جو، جمشيد

استان: گيلان شهر: رامير مذهب: شيعه سن: 64

فرخي، حسين

فرخي، حسين

استان: خراسان شهر: فاروج مذهب: شيعه سن: 76

قديري، گلناز

قديري، گلناز

استان: ايرانيان خارج از كشور شهر: تايباد مذهب: - سن: 57

فهيمي، حسن

فهيمي، حسن

استان: قم شهر: قم مذهب: شيعه سن: 55

عزيزيان، محمود

عزيزيان، محمود

استان: آذربايجان غربي شهر: مياندوآب مذهب: سني سن: 61

فتح آبادي، حسن

فتح آبادي، حسن

استان: خراسان شهر: نيشابور مذهب: شيعه سن: 50

قادري، گلي

قادري، گلي

استان: آذربايجان غربي شهر: مهاباد مذهب: سني سن: 84

عطايي، علي

عطايي، علي

استان: خراسان شهر: نيشابور مذهب: شيعه سن: 58

قاسمي، جليل

قاسمي، جليل

استان: فارس شهر: مرودشت مذهب: شيعه سن: 43

علاقي، شهناز

علاقي، شهناز

استان: گلستان شهر: بندر تركمن مذهب: سني سن: 46

فرخ، خليل

فرخ، خليل

استان: بوشهر شهر: دير مذهب: شيعه سن: 51

عماد ارشد، شريف

عماد ارشد، شريف

استان: آذربايجان غربي شهر: مهاباد مذهب: سني سن: 57

عوضي، حسين

عوضي، حسين

استان: بوشهر شهر: بوشهر مذهب: شيعه سن: 51

فهيما، احمد

فهيما، احمد

استان: تهران شهر: تهران مذهب: شيعه سن: 58

طاهري، عبدالحميد

طاهري، عبدالحميد

استان: ايرانيان خارج از كشور شهر: خراسان (خواف) مذهب: - سن: 66

شورابي، حسين

شورابي، حسين

استان: خراسان شهر: مشهد مذهب: شيعه سن: 58

طلابي، يوسف

طلابي، يوسف

استان: گلستان شهر: گميشان مذهب: سني سن: 48

شيخاني، حسين

شيخاني، حسين

استان: خراسان شهر: نيشابور مذهب: شيعه سن: 54

عارفخاني، رضا

عارفخاني، رضا

استان: خراسان شهر: نيشابور مذهب: شيعه سن: 68

صادقي واسكسي

صادقي واسكسي

استان: مازندران شهر: قائمشهر مذهب: شيعه سن: 58

عباسي، اصغر

عباسي، اصغر

استان: اصفهان شهر: داران مذهب: شيعه سن: 66

عبديان، زينب

عبديان، زينب

استان: آذربايجان غربي شهر: مهاباد مذهب: سني سن: 67

طريك، عيد محمد

طريك، عيد محمد

استان: گلستان شهر: بندر تركمن مذهب: سني سن: 58

ظفر، اناقلي

ظفر، اناقلي

استان: گلستان شهر: گنبدكاووس مذهب: سني سن: 76

شيخي، يوسف

شيخي، يوسف

استان: آذربايجان غربي شهر: نقده مذهب: سني سن: 53

عارف، مسلم

عارف، مسلم

استان: قم شهر: قم مذهب: شيعه سن: 51

عباسي، احمد

عباسي، احمد

استان: خراسان شهر: نوبهار مذهب: شيعه سن: 66

صرفي، علي

صرفي، علي

استان: تهران شهر: تهران مذهب: شيعه سن: 52

شباني، حسن

شباني، حسن

استان: اصفهان شهر: شهر رضا مذهب: شيعه سن: 60

شكري، عباسعلي

شكري، عباسعلي

استان: خراسان شهر: شيروامن مذهب: شيعه سن: 48

شاهي اقدم، احمد

شاهي اقدم، احمد

استان: آذربايجان غربي شهر: پيرانشهر مذهب: سني سن: 74

ستاري، عبد محمد

ستاري، عبد محمد

استان: چهار محال بختياري شهر: دستنا مذهب: شيعه سن: 75

زارع، جليل

زارع، جليل

استان: فارس شهر: شيراز مذهب: شيعه سن: 61

سلطاني، ولي

سلطاني، ولي

استان: تهران شهر: تهران مذهب: شيعه سن: 80

سمناني، علي

سمناني، علي

استان: خراسان شهر: سعد آباد مذهب: شيعه سن: 68

زكايي، ولي

زكايي، ولي

استان: مازندران شهر: نور مذهب: شيعه سن: 57

سيباني، حسين

سيباني، حسين

استان: خراسان شهر: مشهد مذهب: شيعه سن: 61

ستوده، احمد

ستوده، احمد

استان: اردبيل شهر: شايق مذهب: شيعه سن: 77

رهبري، احمد

رهبري، احمد

استان: البرز شهر: كرج مذهب: شيعه سن: 58

سلطاني، مريم

سلطاني، مريم

استان: آذربايجان غربي شهر: مياندوآب مذهب: سني سن: 80

زارعي، خليل

زارعي، خليل

استان: فارس شهر: خرامه مذهب: شيعه سن: 63

زردي، حسن

زردي، حسن

استان: خراسان شهر: حميد آباد مذهب: شيعه سن: 51

رضايي، محسن

رضايي، محسن

استان: مازندران شهر: امير كلا مذهب: شيعه سن: 62

چكشي، جواد

چكشي، جواد

استان: لرستان شهر: بروجرد مذهب: شيعه سن: 87

راكعي، محمد

راكعي، محمد

استان: فارس شهر: شيراز مذهب: شيعه سن: 71

رحماني، قاسم

رحماني، قاسم

استان: فارس شهر: اليگودرز مذهب: شيعه سن: 67

جوزي، عباسعلي

جوزي، عباسعلي

استان: اصفهان شهر: نجف آباد مذهب: شيعه سن: 49

دانش، حسن

دانش، حسن

استان: يزد شهر: يزد مذهب: شيعه سن: 29

ذاكري، هادي

ذاكري، هادي

استان: خراسان شهر: داورزن مذهب: شيعه سن: 49

حيران، اشكان

حيران، اشكان

استان: آذربايجان شهر: مهاباد مذهب: سني سن: 50

بهراميان، بهرام

بهراميان، بهرام

استان: چهار محال بختياري شهر: شهر كرد مذهب: شيعه سن: 82

جعفري، سعيد

جعفري، سعيد

استان: تهران شهر: تهران مذهب: شيعه سن: 44

بنيسي، حسين

بنيسي، حسين

استان: تهران شهر: تهران مذهب: شيعه سن: 34

باوي، امين

باوي، امين

استان: خوزستان شهر: سويسه مذهب: شيعه سن: 32

رازاني، علي

رازاني، علي

استان: لرستان شهر: رازان مذهب: شيعه سن: 57

رجبي، حجت الله

رجبي، حجت الله

استان: مازندران شهر: قائمشهر مذهب: شيعه سن: 72

درودي، رضا

درودي، رضا

استان: تهران شهر: تهران مذهب: شيعه سن: 50

دشتي، محمود

دشتي، محمود

استان: خراسان شهر: مشهد مذهب: شيعه سن: 48

دولو، طويقلي

دولو، طويقلي

استان: گلستان شهر: بندر تركمن مذهب: سني سن: 79

خرمالي، احمد

خرمالي، احمد

استان: گلستان شهر: گنبد كاووس مذهب: سني سن: 48

خندان، محمد

خندان، محمد

استان: فارس شهر: بوشهر مذهب: شيعه سن: 47

خانپايه، حسن

خانپايه، حسن

استان: آذربايجان غربي شهر: مهاباد مذهب: سني سن: 75

رحيمي، حسن

رحيمي، حسن

استان: خراسان شهر: مانه مذهب: شيعه سن: 67

خاني، ولي

خاني، ولي

استان: فارس شهر: شيراز مذهب: شيعه سن: 61

دولتي، يوسف

دولتي، يوسف

استان: تهران شهر: تهران مذهب: شيعه سن: 68

خرمالي، خديجه

خرمالي، خديجه

استان: گلستان شهر: آزاد شهر مذهب: سني سن: 51

حياتي، حسين

حياتي، حسين

استان: فارس شهر: لامرد مذهب: شيعه سن: 53

حاجي پور، علي

حاجي پور، علي

استان: خراسان شهر: بيرجند مذهب: شيعه سن: 63

خادمي، عبدالله

خادمي، عبدالله

استان: آذربايجان غربي شهر: مهاباد مذهب: سني سن: 53

حبيبي، پرويز

حبيبي، پرويز

استان: لرستان شهر: ازنا مذهب: شيعه سن: 61

حسامي، عصمت

حسامي، عصمت

استان: آذربايجان غربي شهر: مهاباد مذهب: سني سن: 75

حسيني، سيد ناصر

حسيني، سيد ناصر

استان: ايرانيان خارج از كشور شهر: تهران مذهب: شيعه سن: 49

حسيني، سيد حسن

حسيني، سيد حسن

استان: خراسان شهر: نيشابور مذهب: شيعه سن: 57

خادمي، احمد

خادمي، احمد

استان: فارس شهر: شيراز مذهب: شيعه سن: 69

حسيني مقدم، حسن

حسيني مقدم، حسن

استان: ايرانيان خارج از كشور شهر: تهران مذهب: شيعه سن: 52

حسيني، محمد

حسيني، محمد

استان: فارس شهر: لامرد مذهب: شيعه سن: 62

چوبدار، محمد

چوبدار، محمد

استان: خراسان شهر: بيرجند مذهب: شيعه سن: 58

جعفري، حسين

جعفري، حسين

استان: خراسان شهر: اسفراين مذهب: شيعه سن: 63

جمهور، محمد

جمهور، محمد

استان: البرز شهر: كرج مذهب: شيعه سن: 35

چاچ، عزيز

چاچ، عزيز

استان: آذربايجان غربي شهر: مهاباد مذهب: سني سن: 74

بغلاني، حسين

بغلاني، حسين

استان: خوزستان شهر: آبادان مذهب: شيعه سن: 44

آبروش، مراد

آبروش، مراد

استان: لرستان شهر: ازنا مذهب: شيعه سن: 78

توراني، گزل

توراني، گزل

استان: گلستان شهر: گنبد كاووس مذهب: سني سن: 46

افشون، حسن

افشون، حسن

استان: آذربايجان غربي شهر: مهاباد مذهب: سني سن: 75

آق، آمنه

آق، آمنه

استان: گلستان شهر: گنبد كاووس مذهب: سني سن: 46

ثامني، علي

ثامني، علي

استان: گيلان شهر: گرگان مذهب: شيعه سن: 62

اوشياني، حجت

اوشياني، حجت

استان: گيلان شهر: رامسر مذهب: شيعه سن: 61

پدري، ناز محمد

پدري، ناز محمد

استان: گلستان شهر: گنبد كاووس مذهب: سني سن: 60

اي جمال، آيري

اي جمال، آيري

استان: گلستان شهر: كلاله مذهب: سني سن: 54

برزگر، محمد

برزگر، محمد

استان: گيلان شهر: رامسر مذهب: شيعه سن: 68

اسدي، محمد

اسدي، محمد

استان: البرز شهر: كرج مذهب: شيعه سن: 57

برفرازي، حسين

برفرازي، حسين

استان: خراسان شهر: نيشابور مذهب: شيعه سن: 75

اسلامي، وحيد

اسلامي، وحيد

استان: فارس شهر: شيراز مذهب: شيعه سن: 45

تقوي طلب، علي

تقوي طلب، علي

استان: خراسان شهر: نيشابور مذهب: شيعه سن: 58

ايور، سليم

ايور، سليم

استان: آذربايجان غربي شهر: مهاباد مذهب: سني سن: 76

تودويي، مصطفي

تودويي، مصطفي

استان: لرستان شهر: اليگودرز مذهب: شيعه سن: 50

اصغري، فرضعلي

اصغري، فرضعلي

استان: مازندران شهر: قائمشهر مذهب: شيعه سن: 60

اكبري، مختار

اكبري، مختار

استان: فارس شهر: لامرد مذهب: شيعه سن: 56

جاتن، محمد

جاتن، محمد

استان: خراسان شهر: نيشابور مذهب: شيعه سن: 53

بيت غانم، حسن

بيت غانم، حسن

استان: خوزستان شهر: آبادان مذهب: شيعه سن: 60

الياسي، زهرا

الياسي، زهرا

استان: آذربايجان غربي شهر: مهاباد مذهب: سني سن: 61

باقري، محمد

باقري، محمد

استان: خراسان شهر: اسفراين مذهب: شيعه سن: 48

ايازي، حميده

ايازي، حميده

استان: گلستان شهر: گنبد كاووس مذهب: سني سن: 44

پيرزاده، فرهاد

پيرزاده، فرهاد

استان: ايرانيان خارج از كشور شهر: مشهد مذهب: شيعه سن: -

برزگر، مجتبي

برزگر، مجتبي

استان: مازندران شهر: قائمشهر مذهب: شيعه سن: 59

پيروتي، عثمان

پيروتي، عثمان

استان: آذربايجان غربي شهر: مهاباد مذهب: سني سن: 50

اسدي، سليمان

اسدي، سليمان

استان: خراسان شهر: حصار مذهب: شيعه سن: 75

ترابي، حبيب

ترابي، حبيب

استان: گيلان شهر: لنگرود مذهب: شيعه سن: 61

استخري، حسين

استخري، حسين

استان: فارس شهر: داراب مذهب: شيعه سن: 71