فرصت سنگباران شیطان +کلیپ فرصت سنگباران شیطان +کلیپ فرصت سنگباران شیطان +کلیپ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
فرصت سنگباران شیطان +کلیپ فرصت سنگباران شیطان +کلیپ فرصت سنگباران شیطان +کلیپ فرصت سنگباران شیطان +کلیپ فرصت سنگباران شیطان +کلیپ

فرصت سنگباران شیطان +کلیپ

رمی جمرات اعلان جنگ با ابلیس است. سنگ زدن به جمرات نابود کردن هواهای نفسانی و خواهشهای حیوانی و میراندن شهوات و اخلاق رذیله است.

حضرت امیر (ع) در کلامی نورانی به حکمت رمی جمرات اشاره فرمود : «جمره ها بدین سبب با سنگ زده می شوند چون جبرئیل محل های عبادت را به حضرت ابراهیم (ع) نشان داد، ابلیس بر او نمایان شد. جبرئیل آن حضرت را فرمان داد که او را براند. او هم شیطان را با هفت سنگ راند. کنار جمره اولی زیر زمین پنهان شد و کنار جمره دوم سر برآورد. با هفت سنگ دیگر او را راند، در جای دوم به زیر زمین رفت و از محل جمره سوم آشکار شد. با هفت سنگ او را زد، او در همانجا به زیر زمین رفت.»3


مواظب باش وقتی شیـطان را لعنـت میکنـی یا در حـج رمـی جمرات میکنـی شیـطان به تو نگویـد: «ای بـی معـرفت، این هـم رسـم رفاقت اسـت؟!! انسان که رفیقـش را لعنـت نمیکنـد، انسان بـه رفیقـش سنـگ نمی زند» اول رفاقتـت را با شیـطان قطع کن، بعد او را لعنـت کـن و سنـگ بـزن!


رمی، راندن اخلاق ذمیمه و اوصاف پست است. در این مقام باید خطر کرد و به یکباره علیه خویشتن خویش شورید، هوای نفسانی را از ریشه کند و بیرون افکند. معنای رمی، مبارزه با نفس اماره است.


  
مطالب مرتبط

نظرات کاربران