تصاویری از رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مسجدالحرام تصاویری از رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مسجدالحرام تصاویری از رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مسجدالحرام بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
تصاویری از رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مسجدالحرام تصاویری از رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مسجدالحرام تصاویری از رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مسجدالحرام تصاویری از رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مسجدالحرام تصاویری از رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مسجدالحرام

تصاویری از رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مسجدالحرام

روزانه تعداد اندکی از عمره گزاران با رعایت فاصله گذاری اجتماعی، در مسجدالحرام حضور می یابند.
 


| شناسه مطلب: 103422
مسجدالحراممطالب مرتبط

نظرات کاربران