افزونتر از یکصد شهید این حادثه داشت افزونتر از یکصد شهید این حادثه داشت افزونتر از یکصد شهید این حادثه داشت بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
افزونتر از یکصد شهید این حادثه داشت افزونتر از یکصد شهید این حادثه داشت افزونتر از یکصد شهید این حادثه داشت افزونتر از یکصد شهید این حادثه داشت افزونتر از یکصد شهید این حادثه داشت

افزونتر از یکصد شهید این حادثه داشت

افزونتر از یکصد شهید این حادثه داشت آیا که باید تلخی اش را سهل انگاشت؟  بیت خدا با خون زائر گشت رنگین لعنت به مسئولان وبر حکّام بی دین آنها که مسئولند حجّ را پاس دارند حجّاج را سرشار از احساس دارند براحترام زائران کوشند هردم تا زائران با

افزونتر از يكصد شهيد اين حادثه داشت
آيا كه بايد تلخي اش را سهل انگاشت؟

 بيت خدا با خون زائر گشت رنگين
لعنت به مسئولان وبر حكّام بي دين

آنها كه مسئولند حجّ را پاس دارند
حجّاج را سرشار از احساس دارند

براحترام زائران كوشند هردم
تا زائران باشند الحق فارغ از غم

آل سعود اين دغدغه هر گز ندارد
سر به سر حجاج مهمان مي گذارند

امنيّتي قائل براي زائران نيست
تكليف اين جُرثوم? افساد با كيست؟

بي حرمتي هاي فراوان گشت امسال
بي حرمتي درحق مهمان گشت امسال

از سقف پنكه شد رها و آنچنان كرد
مهمان نوازي با گروه زائران كرد

امسال را ابليس طرح ديگري ريخت
پس نوكرانش را به اجرايش بر انگيخت

ابليس خشم آلود، خشمش را بر افروخت
كز آتش خشمش دل اهل ولا سوخت

ديديم وديدند وشما ديديد آن روز
كوي منا يكپارچه گشته جگر سوز

با فتن? آل سعود بي تعّهد
آنها كه دارند از خدا ودين تمرّد

با امر آنها در منا ره بسته گرديد
در آن ميان زائر غمين وخسته گرديد

تا راه بر جمعيّت بسيار بستند
قلب اما عصر را كفّار خستند

حجّاج راه رفته را بر گشته بودند
با خيلي از زائر تلاقي كرده بودند

در اين تلاقي هيچ ميداني چها شد 
دشت منا يكباره همچون كربلا شد
 
در اين تلاقي هجم? بي اختياري 
ابليس را در نقشه اش بنمود ياري

افراد زير دست وپا گم گشته بودند
بر روي هم انباشته چون پُشته بودند

مردند از اين صدمه وگرماي بي حد 
از آن فشار و تشنگي و ظلم بي حد

آل سعود اين طرح را اجراء چو بنمود 
 ابليس خندان بود، از اين طرح پر سود

امداد خواهيهاي زائر بي اثر بود
آل سعود فتنه گر هم با خبر بود

بهر نجات زائران طرفي نبسته!!
تا رشت? جانهاي زائر شد گسسته

آل سعود فتنه گر با بي خيالي
اجساد را در كاميونها كرد خالي

هرگز تلاشي بهر كم جانها نكردند
ديدند وليك امداد بر آنها نكردند

كم جان وبي جانرا به كانتينر نهادند 
اجساد، آنجا هم به روي هم فتادند

اين فاجعه عمدي است، پيگيري است واجب
ايران اسلامي مارا هست صاحب

تا صاحب اين مملكت مهدي زهراست
مارا كجا از فتن? كفّار پرواست؟

پيگيري رهبر ، تلاش دولت ما
با پشتكار بي امان ملّت ما

رسوا شود آل سعود بي لياقت
نابود خواهد گشت بي شك زين حماقت

آل سعود فتنه گر خائن به دين است
مانند صهيونيسم خصم مسلمين است

اي محسني هر لحظه فريادي رسا باش
پيوسته گريان بر شهيدان منا باش

                                                                    


| شناسه مطلب: 13340نظرات کاربران