باز عدو چهره خودرا گشود باز عدو چهره خودرا گشود باز عدو چهره خودرا گشود بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
باز عدو چهره خودرا گشود باز عدو چهره خودرا گشود باز عدو چهره خودرا گشود باز عدو چهره خودرا گشود باز عدو چهره خودرا گشود

باز عدو چهره خودرا گشود

باز عدو چهره خودرا گشود چهره ای از آتش و همرنگ دود هان نکند ساده به آن بنگریم فتنه ی نو هست، به آن پی بریم گر، زرها گشتن جر ثقیل در حرم و خانه رب جلیل موجب قتل دوسه صد حاج شد باعث جان دادن حجاج شد پنکه اگر ازدل سقف اوفتاد زخم گران بر تن و

باز عدو چهره خودرا گشود
چهره اي از آتش و همرنگ دود

هان نكند ساده به آن بنگريم
فتنه ي نو هست، به آن پي بريم

گر، زرها گشتن جر ثقيل
در حرم و خانه رب جليل

موجب قتل دوسه صد حاج شد
باعث جان دادن حجاج شد

پنكه اگر ازدل سقف اوفتاد
زخم گران بر تن وپيكر نهاد

يا كه اگر آتش كين بر فروخت
از شررش خيام حجاج سوخت

ساده مگيريد كه اين ساده نيست
پس علل وعلت اين فتنه چيست؟

قصه ي اين غصه ُبوَدناتمام
تا به منا پهن شد اين فقره دام

راه به حجاج چرا بسته شد
حركت قلب همه آهسته شد

سخت شده راه عبور ومرور
حفر نمودند در آن تنگه گور

فرعي آن راه كه بگشوده شد
هجمه ي حجاج هم افزوده شد

براثر فشارها لاجرم
طي نشده راه به چندين قدم

كه اوفتادند زير دست وپا
زكشته تشكيل شده پشته ها

واي از اين فاجعه ي غمفزا
كه عيد تبديل شده بر عزا

فزونر از هزار تن كشته شد
مسير از كشته پر از پشته شد

زبي لياقتي شاه حجاز
كشته شدند اهل دين ونماز

بيشتر از هزار وسيصد نفر
فدا شدند در همان رهگذر

سوء مديريت آل سعود
موجب جان دادن حجاج بود

بارخدايا تو بفرياد رس
از حرمت دور نما خار وخس

نسل ستمگران آل سعود
زريشه بر كن اي خداي ودود

به بازماندگانشان تسليت
تسليت وتحنيت وتعزيت

تسليت از اين غم وداغ گران
به محضر مهدي صاحب زمان

روان كشتگان همه شاد باد
عاقبتشان همه آباد باد

                                                             


| شناسه مطلب: 13356نظرات کاربران