خورشید به گود آمده سرگرم قنوت است

خورشید به گود آمده سرگرم قنوت است این آل سعود است که در حال سقوط است هستند شیاطین همه درگیر تبانی ایران شده آماده ی یک جنگ جهانی آماده شده لب بزند جام جنون را صادر کند از نفت عرب بشکه ی خون را بیزار ز جنگیم ولی مرد جهادیم دادیم سر و دست ولی ب

خورشيد به گود آمده سرگرم قنوت است
اين آل سعود است كه در حال سقوط است

هستند شياطين همه درگير تباني
ايران شده آماده ي يك جنگ جهاني

آماده شده لب بزند جام جنون را
صادر كند از نفت عرب بشكه ي خون را

بيزار ز جنگيم ولي مرد جهاديم
داديم سر و دست ولي باج نداديم

ما با احدي نيز نداريم سر جنگ
لعنت به بلادي كه شد آغازگر جنگ

ما هيچ زمان حمله نكرديم به جايي
ما مرد دفاعيم وليكن چه دفاعي* !

شمشير عجم منتظر رخصت جنگ است
مكه بشود مركز ايران چه قشنگ است

ما منتظر حمله اي از سوي حجازيم
تا بين بقيعش حرمي ناب بسازيم

يا حيدر كرار زند نقش به زودي
بر پرچم سبز عربستان سعودي

از روضه ي عباس شرف ياد گرفتيم
يك عمر از او يكسره امداد گرفتيم

ما غير كفن بر تن خود جامه نداريم
اي شمر برو شوق امان نامه نداريم

با سرور و پيغمبر خود هم وطني شد
هر كس كه در اين برهه اويس قرني شد

مرشد به طرب ضرب بزن وقت حماسه ست
مداح بخوان وقت غم و سينه زني شد

دُر نجف سينه ي ما از غم ياران
خونين شد و مانند عقيق يمني شد !

يا فاطمه گفتيم گذشتيم ز طوفان
گفتيم "علي" ناشدني هم شدني شد

آماده ي آنيم بپوشيم كفن را
ايران كه نمرده ست بگيرند يمن را

هر شاه سعودي شده يك نوكر دربست
در پشت لباس عربي فتنه ي غرب است

ننگي كه به پيشاني شاهان سعوديست
زير سر يك مشت مسلمان يهوديست !

چشمان جهان در پي آن يكه سوار است
اين عطر يمانيست كه لبريز بهار است

از نام علي ، واله و مستيم هميشه
اي خاك يمن پشت تو هستيم هميشه!

                                                                     


| شناسه مطلب: 13361نظرات کاربران