از کوچه های شهر مدینه عبور کن از کوچه های شهر مدینه عبور کن از کوچه های شهر مدینه عبور کن بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
از کوچه های شهر مدینه عبور کن از کوچه های شهر مدینه عبور کن از کوچه های شهر مدینه عبور کن از کوچه های شهر مدینه عبور کن از کوچه های شهر مدینه عبور کن

از کوچه های شهر مدینه عبور کن

ای آرزوی آل محمد ظهور کن این شام تیره را به رخت صبح نور کن موسای اهلبیت بر افکن زرخ نقاب این گوی خاک را زکرم کوه طور کن تا فاطمه به قامت رعنات بنگرد از کوچه های شهر مدینه عبور کن این فیل فتنه را که شده خادم الحرم بایک نهیب حیدری از کعبه دور کن با

اي آرزوي آل محمد ظهور كن
اين شام تيره را به رخت صبح نور كن
موساي اهلبيت بر افكن زرخ نقاب
اين گوي خاك را زكرم كوه طور كن
تا فاطمه به قامت رعنات بنگرد
از كوچه هاي شهر مدينه عبور كن
اين فيل فتنه را كه شده خادم الحرم
بايك نهيب حيدري از كعبه دور كن
با قسط و داد و عدل رسول خدا بيا
مثل علي مبارزه باظلم و زور كن
گرگ درنده ريخته در مسجد الرسول
اي وارث پيبمر اعظم ظهور كن
غم خوانه مانده خانه زهرا پس از رسول
اين خانه را دوباره بهشت سرور كن
مارا كه بي تو آب گل آلوده گشته ايم
بايك نگاه جام شراب طهور كن
تاخون شود به چشم ترت اشك انتظار
ميثم
ميثم
هماره اين غزلت را مرور كن


| شناسه مطلب: 13394نظرات کاربران