آیا زیارت قبور بر زنان حرام است؟ آیا زیارت قبور بر زنان حرام است؟ آیا زیارت قبور بر زنان حرام است؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
آیا زیارت قبور بر زنان حرام است؟ آیا زیارت قبور بر زنان حرام است؟ آیا زیارت قبور بر زنان حرام است؟ آیا زیارت قبور بر زنان حرام است؟ آیا زیارت قبور بر زنان حرام است؟

آیا زیارت قبور بر زنان حرام است؟

شورای استفتای وهابیون در این باره می گوید: زیارت قبور تنها برای مردان مشروع است. آن هم بدون شدّ رحال (بار سفر بستن) و در شهر خود ولی برای زنان به طور مطلق مشروع نیست[2]. دلیل آنان روایتی است که آن را به پیامبر (ص) منسوب ساخته اند که در آن

شوراي استفتاي وهابيون در اين باره مي گويد:
زيارت قبور تنها براي مردان مشروع است. آن هم بدون شدّ رحال (بار سفر بستن) و در شهر خود ولي براي زنان به طور مطلق مشروع نيست[2].
دليل آنان روايتي است كه آن را به پيامبر (ص) منسوب ساخته اند كه در آن حديث آمده است: لَعَنَ رسول الله (ص) زائرات القُبُور[3] "رسول خدا (ص)  زيارت كنندگان قبر از زنان را لعن نموده است."
 
پاسخ:
وهابيون بر اساس روايتي كه رئيس مذهبشان ابن حنبل نقل نموده زنان را در رديف حيوانات به حساب مي آورند[1] به همين جهت زنان در كشور عربستان از بسياري از امور اجتماعي حتي رانندگي محرومند. حتي آنان زيارت قبور را براي مردان بدون بار سفر بستن  اجازه مي دهند ولي به زنان به طور مطلق اجازه زيارت قبور امواتشان  را نمي دهند وچنين كاري را حرام مي دانند.
در پاسخ وهابيان همين بس كه فتواي آنان با اجماع همه ي مسلمين و نظر هر چهار مذهب موجود اهل سنت مخالف است. زيرا هيچ يك از مذاهب آنان حكم به حرمت نداده اند. نهايت چيزي كه برخي گفته اند كراهت آن و يا حرمت آن براي زنان جوان است اگر خوف به گنا ه افتادن براي آنان وجود داشته باشد .
1)- ابن قدامه از فقيهان مذهب حنبلي (ف682) مي گويد: در باره ي زيارت قبر ها توسط زنان دو روايت است:
 اول: كراهت به جهت روايت ام عطيه... 
دوم: عدم كراهت به جهت گفته آن حضرت (ص) كه فرمود : كنت نهيتكم عن زياره القبور فذرو ها"من شما را از زيارت قبر ها منع نمودم اما پس از اين به زيارت برويد"اين روايت عام است و دلالت دارد كه پيش از اين نهي شده واز اين پس نسخ شده است و در اين حكم جواز زن و مرد داخلند[4] (وهر دوگروه مي توانند به زيارت قبور بروند)
2)- نووي ازعالمان شافعي مذهب در كتابش مي نويسد: جمهور فقها قطع دارند كه زيارت قبور براي زنان كراهت دارد آن هم كراهت تنزيهي (نه تحريمي) اما روياني در كتابش البحر دو وجه دارد يك وجه همين است كه جمهور گفته اند و وجه دوم اين است كه كراهت نيز ندارد نووي مي گويد وجه درست تر همين است[5]
3)- سرخسي از فقيهان حنفي مذهب در مبسوط خود مي گويد: به نظر ما (احناف) رخصت در زيارت قبور هم در حق مردان و هم زنان ثابت است زيرا روايت شده كه عائشه همواره به زيارت قبر پيامبر (ص) مي رفت و هنگامي كه به حج مي رفت به زيارت قبر برادرش عبد الرحمن رفت و در رثايش شعر گفت.[6]
4)- رعيني از فقهاء مالكي مذهب نيز در باره زيارت قبورمي گويد: زيارت قبور براي مردان به اتفاق علماء جايز است واما براي زنان نيز اگر پير باشند جايزاست  اما براي زنان  جوان اگر خوف به گناه افتادن براي آنان باشد جايز نيست[7]
بنابراين زيارت قبور براي زنان از ديدگاه همه ي مذاهب اسلامي جايز است و روايات متعددي كه راويان اهل سنت نقل كرده اند اين نظر را تاييد مي كند مانند:.
إنّ فاطِمَة كانَت تَزورُ قبر عمَّها حمزه كُلّ جُمُعةٍ فَتُصَلّي و تَبكي عِندَهُ.[8]
فاطمه زهرا (س) هر جمعه به زيارت قبر عمويش حمزه مي رفت و آنجا نماز مي خواند و گريه مي كرد .
همچنين ابن أبي مليكه مي گويد:
رَأَيتُ عائِشَةَ تَزُرو قَبرَ أخيها عَبد الرَّحمن بن ابي بكر وَ ماتَ بالحبشي وَ قُبر بمكه.[9]
عايشه را ديدم كه به زيارت قبر برادرش عبدالرحمن مي رفت . او در منطقه اي به نام حبشي (كه در نزديكي مكه است) مُرد و به مكه (انتقال يافت و) مدفون شد.
 حاكم نيشابوري نيز مي گويد: هنگامي كه عائشه حج به جاي آورد نزد قبر برادرش رفت و گريست و در رثاي او شعر خواند[10]
ابن ابي مليكه مي گويد : روزي عائشه از قبرستان باز مي گشت از وي پرسيدند از كجا مي آيي ؟ گفت ازنزد قبر برادرم عبدالرحمن .پرسيدم مگر پيامبر از زيارت قبور منع ننموده بود ؟ گفت :نهي كرده بود اما بعد دستور به زيارت داد. [11]
اين روايت حديث «لعن الله زائرات القبور» را نسخ مي كند يا با آن معارض است،
از جانب ديگر روايت ( لَعَنَ اللهُ زائرات القُبُور)  كه از پيامبر اكرم (ص) نقل شده است از ابوصالح مشهور به باذان است كه او هم مورد احتجاج نيست واز ديدگاه صاحب نظران علم رجال فردي ضعيف است كه به حديث او احتجاج نمي شود .[12] بنابراين به اين روايت نمي توان عمل كرد. در مقابل روايات پيشين در مقابل اين روايت هستند و ناسخ اين روايت مي باشند.
 
مراجعه شود: پاسخ به شبهات وهابيت، ص 118.
 
 
 
[1]- ابن قدامه ي حنبلي در كتاب فقه خود از احمد حنبل نقل مي كند كه اگر از جلوي نماز گزار سه چيز رد شود نمازاو را قطع مي كند سك سياه، زن و خر. مغني ج2ص80  .
2- فتاوي اللجنة الدائمه، ج 1، ص 288.
[3]-مسند احمد ج1ص229
[4]-الشرح الكبير،ج2ص427.
[5]- المجموع،ج5ص310،
[6] -المبسوط،ج24،ص10، ،بيروت ،دارالمعرفه،1406.
[7] -مواهب الجليل،ج3 ص50،بيروت،دارالكتب العلميه،اول.
5-سنن الكبري، ج 4، ص 78 المستدرك ج1ص377
6- مضنف عبدالرزاق، ج 3، ص 570
[10]- المستدرك ، ج 1، ص476.
2- السنن الكبري، ج 4، ص 78.المستدرك،ج1ص376.
3-.حافظ مزي،يوسف، تهذيب الكمال، ج 4، ص 7،بيروت موسسه الرساله سوم 1408. ناصرالدين آلباني،ادواء الغليل ج3ص212
ابن حجر عسقلاني،تهذيب التهذيب ،ج1ص،365 .
 


| شناسه مطلب: 83929نظرات کاربران