چرا این تیمیه با پخش و نشر عقاید انحرافی خود موجبات تردید و تفرقه را به نفع کفار در بین مسلمین بوجود آورد؟

  چرا ابن تیمیه آن زمان که جهان اسلام مورد تهاجم مغولان از یک سو و صلیبیان از سوی دیگر قرار داشت، در برابر علمای اسلامی و عامه مسلمین قرار گرفته و با پخش و نشر عقاید انحرافی خود موجبات تردید و تفرقه را به نفع کفار در بین مسلمین بوجود آورد؟

 
چرا ابن تيميه آن زمان كه جهان اسلام مورد تهاجم مغولان از يك سو و صليبيان از سوي ديگر قرار داشت، در برابر علماي اسلامي و عامه مسلمين قرار گرفته و با پخش و نشر عقايد انحرافي خود موجبات ترديد و تفرقه را به نفع كفار در بين مسلمين بوجود آورد؟
سبكي مي گويد: ابن تيميه در زير پوشش پيروي از كتاب وسنت و دعوت مردم به حق و هدايت آنان به سوي بهشت، در عقايد اسلامي بدعت گذاشت و اركان اسلام را در هم شكست، او با اتفاق و اتحاد مسلمانان به مخالفت برخاست.[1]


[1]. سبكي، الدرة المضيه في الرد علي ابن تيميه، ص 5، بي جا،بي تا.
 


| شناسه مطلب: 84320نظرات کاربران