دیدار مسئول نمایندگی بعثه رهبری در نجف با رئیس موسسه کاشف الغطاء دیدار مسئول نمایندگی بعثه رهبری در نجف با رئیس موسسه کاشف الغطاء دیدار مسئول نمایندگی بعثه رهبری در نجف با رئیس موسسه کاشف الغطاء بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
دیدار مسئول نمایندگی بعثه رهبری در نجف با رئیس موسسه کاشف الغطاء دیدار مسئول نمایندگی بعثه رهبری در نجف با رئیس موسسه کاشف الغطاء دیدار مسئول نمایندگی بعثه رهبری در نجف با رئیس موسسه کاشف الغطاء دیدار مسئول نمایندگی بعثه رهبری در نجف با رئیس موسسه کاشف الغطاء دیدار مسئول نمایندگی بعثه رهبری در نجف با رئیس موسسه کاشف الغطاء

دیدار مسئول نمایندگی بعثه رهبری در نجف با رئیس موسسه کاشف الغطاء

در دیدار نماینده بعثه رهبری در نجف اشرف با رئیس موسسه کاشف الغطاء بر تقویت همکاری های علمی تاکید شد.

دیدار مسئول نمایندگی بعثه رهبری در نجف با رئیس موسسه کاشف الغطاء


 


در دیدار نماینده بعثه رهبری در نجف اشرف با رئیس موسسه کاشف الغطاء بر تقویت همکاری های علمی تاکید شد.




مطالب مرتبط

نظرات کاربران