آب زمزم، سالم وگوارا آب زمزم، سالم وگوارا آب زمزم، سالم وگوارا بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
آب زمزم، سالم وگوارا آب زمزم، سالم وگوارا آب زمزم، سالم وگوارا آب زمزم، سالم وگوارا آب زمزم، سالم وگوارا

آب زمزم، سالم وگوارا

سالم بودن آب زمزم در ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎ و عربستان تایید شده است. ﭼﺎﻩ ﺯﻣﺰﻡ ﻛﻪ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺟﻮﺷﺪ، ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺮ ﺩﺭﻋﻬﺪ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ(ع) ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ برای تامین ﺁﺏ مورد نیاز زائران استفاده شده است.

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻬﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ وﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ نشان می دهد ﺁﺏ زمزم که ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺮ ﺩﺭﻋﻬﺪ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ(ع) ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ برای تامین ﺁﺏ مورد نیاز زائران استفاده شده ﻛﺎﻣﻼً ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺳﺖ .البته ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺁﺏ ﺯﻣﺰﻡ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﺁب هاﻯ ﺷﻬﺮﻣﻜﻪ ﺩﺭﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻣﻼﺡ ﻭ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻭﻣﻨﻴﺰﻳﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ است و ﺍﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺷﺎﺩﺍﺏ ﺷﺪﻥ ﺣﺠﺎﺝ ﺧﺴﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯﻧﻮﺷﻴﺪﻥ ﺁﺏ ﺯﻣﺰﻡ می باشد. ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺁﺏ ﺯﻣﺰﻡ ﺣﺎﻭﻯ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻓﻠﻮﺭ است ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻬﺎ میﺸﻮﺩ .


ﭼﺎﻩ ﺯﻣﺰﻡ ﺍﺯ زمان حفر ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺧﺸﻚ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ بعنوان منبع تامین ﺁﺏ مورد نیاز ﺯﺍﺋﺮﺍﻥ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ مورد استفاده قرار گرفته ﻭ ﺳﻼﻣﺖ آن هم ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺣﺠﺎﺝ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺁﺏ ﻧﺸﺎﻁ ﺁﻭﺭ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎﻝ، ﺁﺏ ﺯﻣﺰﻡ ﻛﺎﻣﻼً ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎﺯﻯ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﻛﻠﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺩﺭ ﺁﺏ ﭼﺎﻫﻬﺎ ﻗﺎﺭﭺ ﻭ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻰ ﺭﻭﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﻌﻢ ﻭ ﺑﻮﻯ ﺁﺏ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﭼﺎﻩ ﺯﻣﺰﻡ ﻗﺎﺭﭺ ﻭ ﺟﻠﺒﻜﻰ ﻧﻤﻰ ﺭﻭﻳﺪ.


در موسم حج 98 هیئتی ازبعثه مقام معظم رهبری، سازمان حج وزیارت و مرکز پزشکی حج وزیارت از کارخانه آب زمزم در مکه مکرمه  بازدید کردند و ازنزدیک با نحوه انتقال آب به این مجموعه ، بررسی های آزمایشگاهی، پرشدن دربطری ها و بسته بندی برای استفاده زائران آشنا شدند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران