کتاب «اسلام شناسی» منتشر شد کتاب «اسلام شناسی» منتشر شد کتاب «اسلام شناسی» منتشر شد بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
کتاب «اسلام شناسی» منتشر شد کتاب «اسلام شناسی» منتشر شد کتاب «اسلام شناسی» منتشر شد کتاب «اسلام شناسی» منتشر شد کتاب «اسلام شناسی» منتشر شد

کتاب «اسلام شناسی» منتشر شد

کتاب «اسلام شناسی» در بردارنده آموزه های اساسی دین اسلام است و نویسنده این کتاب را با نگاه استدلالی بر آمده از مطالعات حکمی ـ اجتهادی تدوین کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، انتشارات بوستان کتاب، کتاب «اسلام شناسی» اثر حجت الاسلام والملسمین عبدالحسین خسرو پناه دزفولی را چاپ و منتشر کرد.


 


این کتاب در بردارنده آموزه های اساسی دین اسلام است و با زبانی روان و بلیغ این آموزه‌ها را در ساختاری جامع و منسجم ارائه می‌دهد و نویسنده این کتاب را با نگاه استدلالی برآمده از مطالعات حکمی ـ اجتهادی تدوین کرده است.


 


حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه از این ایده پیروی می‌کند که دین، فقط مربوط به ساحت‌های عبادی و فردی نیست، بلکه در همه عرصه‌های بشری نمود عینی دارد و به نیاز‌های اصیل بشر توجه کرده است.


 


از این رو، اسلام در بعد بینش (باورها)، منش (ملکات) و کنش (رفتارهای فردی و اجتماعی) گویای پیام الهی به مردان جهان است و با ارائه الگوی شایسته و بایسته از زندگی، سعادت دنیا و آخرت انسان را تضمین کرده است؛ از این رو شناخت اسلام امری ضروری بوده و بدون شک از مهم‌ترین وظایف هر مسلمان و آزاد اندیشی است که در پی کشف حقایق است.

نگارنده، سفر‌های متعددی به کشور‌های آسیاسی، اروپایی، آفریقایی و سایر مناطق جهان داشته و با دانشمندان و عالمان ادیان دیگر، حتی مفتی های اهل سنت دیدار کرده است و بیشتر این متفکران، خواستار مجموعه‌ای جامع در شناخت آموزه‌های اسلام بودند و سبب شد تا این اثر با محور شناخت ابعاد گوناگون اسلام تدوین و تنظیم شود.

اسلام شناسی بر اساس مباحث کتاب‌های کلام نوین اسلامی، منظومه فکری امام خمینی، منظومه فکری آیت الله خامنه‌ای و سایر آثار نگارنده، تدوین شده است.

ساختار کتاب:
نگارنده این کتاب را چهارده فصل با عنوان های: کلیات، معرفت شناسی، خداشناسی، جهان شناسی، انسان شناسی، دین شناسی، ثبوت شناسی، امامت شناسی، معاد شناسی، آشنایی با احکام و حقوق شرعی، اخلاق و عرفان، نظام‌های اجتماعی، اسلام و مدرنیته و اسلام و تمدن تدوین کرده است.

فصل اول: کلیات
آشنایی با مفاهیم دین اسلام، فرقه ها و مذاهب موجود در اسلام، منابع شناخت اسلام و مرجع فهم و روشمند اسلام، از مطالب مهم این فصل است.

فصل دوم: معرفت شناسی
این فصل مشتمل بر چیستی معرفت، امکان معرفت، اقسام معرفت، ابزار‌ها و منابع معرفت و ارزش و معیار معرفت با نگاه به معرفت شناسی اسلامی است.

فصل سوم: خدا شناسی
اولین سنگ بنای معرفتی هر انسان موحدی، شناخت خداوند است که مطالب این فصل پاسخ گوی این نیاز است و مباحث خداشناسی مشتمل بر برهان‌های اثبات وجود خدا، توحید و مراتب آن، صفات ثبوتیه و سلبیه الهی، شرک و مراتب آن افعال الهی، عدل الهی و قضا و قدر الهی است.

فصل چهارم: جهان شناسی
عالم، آینه آفرینش است و شناخت آن و موجودات در آن، مصداق بررسی آیات الهی است. مطالب این فصل مبتنی بر شناخت جهان است که عبارتند از: انواع جهان بینی، آشنایی با عوالم هستی، چگونگی پیدایش جهان طبیعت در قران فلسفه آفرینش جهان، فلسفه و آفرینش شیطان.

فصل پنجم: انسان شناسی
یکی از مباحث مهم هر مکتب، اعم از الهی و بشری انسان شناسی است. این فصل مشتمل بر مهم‌ترین مسائل شناخت انسان است که عبارتند از: چگونگی آفرینش انسان، ساحت‌های وجودی انسان، فطرت یا سرشت انسان، ستایش و نکوهش انسان در قرآن، جبر و اختیار، کمال و خوشبختی انسان و نگرش اسلام به جامعه و تاریخ.

این مباحث در کتاب انسان شناسی اسلامی تألیف نگارنده، نشر معارف به تفصیل بیان شده است.

فصل ششم: دین شناسی
پس از مباحث انسان شناسی باید از دین سخن گفت که مهم‌ترین معرفت انسان است و شناخت و تعهد به آن سبب نجات و سعادت ابدی بشر است و مسائل دین شناسی عبارتند از: چیستی دین و نیاز انسان به آن، ضرورت الهی بودن دین نقد نظریه تجربه دین، حقیقت وحی، ریشه گرایش به دین و نظریه فطرت، پلورالیسم دینی و نگرش اسلام به ادیان بزرگ جهان.

فصل هفتم: نبوت شناسی
دین الهی تنها از راه فرستاده خداوند، قابل شناخت بوده است و از این رو مبحث نبوت پس از دین شناسی ضرورت می‌یابد و نبوت شناسی مشتمل بر مباحث نبوت عامه و خاصه است که مطالب آن عبارتند از: چیستی دین و نیاز انسان به آن، ضرورت الهی بودن دین، نقد نظریه فطرت، پلورالیسم دینی و نگرش اسلام به ادیان بزرگ جهان.

فصل هفتم: نبوت شناسی
دین الهی تنها از راه فرستاده خداوند، قابل شناخت بوده است و از این رو مبحث نبوت پس از دین شناسی ضرورت می‌یابد. نبوت شناسی مشتمل بر مباحث نبوت عامه و خاصه است که مطالب ان عبارتند از: چیستی نبوت، تبیین کلامی نبوت، اثبات نبوت، ضرورت قرآنی، بعثت پیامبران، ضرورت کلامی بعثت پیامبران، شرایط نبوت و ویژگی‌های پیامبران، اثبات پیامبر اسلام، اعجاز قرآن و صیانت قرآن.

فصل هشتم: امامت شناسی
رسالت دین خاتم با ولایت اهل بیت حیاتی نو یافته و خاتمیت بدون ولایت، امری ناتمام است، از این رو مبحث امام شناسی پس از نبوت شناسی بیان شده و مطالب آن عبارتند از: چیستی و تعریف امامت، تفاوت‌های شیعیان و اهل سنت در موضوع امامت، حقیقت امامت در قرآن، اثبات امامت، مراتب و کارکرد‌های امامت، امامان دوازده گانه، شفاعت و مهدویت.

فصل نهم: معاد شناسی
یکی از مهم‌ترین آموزه‌های انسان ساز دین، معاد است که سبب آبادانی حیات انسان معتقد به خداوند است و این فصل آخرین مبحث از اصول اعتقادی دین اسلام است که مشتمل بر مباحث مهمی نظیر چیستی، امکان و اثبات معاد، کارکرد‌های معاد باوری، منازل آخرت و  دیدگاه‌های زندگی پس از مرگ است.

فصل دهم: آشنایی با احکام و حقوق شرعی
بخش قابل توجهی از آموزه‌های قرآن و روایات مرتبط با احکام اسلامی، اعم از فردی و اجتماعی است که این فصل عهده دار تبیین اجمالی مباحث آن است. مهم‌ترین مطالب این فصل عبارتند از: احکام عبادات، معاملات، احکام سیاسی اجتماعی اسلام، احکام خانواده، احکام جزایی احکام هنر، احکام خوردنی‌ها و آشامیدنی ها، احکام برده داری و حقوق بشر در اسلام و حقوق محیط زیست در اسلام.

فصل سیزدهم: اخلاق و عرفان
بخش مهم دستور‌های دین باید‌ها و نبایدهاست که عمل به آنها، آثار مهم دنیایی و اخروی را برای انسان مؤمن به ارمغان می‌آورد. مهم‌ترین مباحث اخلاق و عرفان اسلامی عبارتند از: چیستی اخلاق اسلامی، نظام اخلاقی اسلام (مبانی اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی، اخلاق جنسی، شناخت مسائل اخلاقی، معنویت اسلامی) و عرفان نظری و علمی در اسلام. شناخت مسائل اخلاقی، معنویت اسلامی و عرفان نظری و عملی در اسلام.

فصل دوازدهم: نظام های اجتماعی
اسلام دربردارنده آموزه های نظام ساز است. نگارنده در این فصل کوشیده، به گستره نظام های اجتماعی، نگاهی اجمالی داشته باشد. این نظام های اجتماعی عبارتنداز: نظام عبادی، نظام تربیتی نظام خانواده، نظام سلامت، نظام فرهنگی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام مدیریتی، نظام حقوق، نظام قضایی، نظام امنیتی و نظام دفاعی.

فصل سیزدهم: اسلام و مدرنیته
مدرنیته، تکنولوژی را برای انسان به ارمغان آورده، اما آسیب‌های آن یکی از چالش های پیش روی بشر امروز است. این فصل با معرفی مدرنیته و رابطه اسلام و مدرنیته، مباحث مهمی از این قبیل را بیان می‌کند: اسلام و مدرنیسم، نسبت اسلام و مدرنیسم. اسلام و پست مدرنیسم، اسلام و ایدئولوژی، اسلام و علوم طبیعی، اسلام و علوم انسانی، اسلام و تکنولوژی، اسلام و هنر، اسلام و جامعه مدنی، اسلام و رسانه و اسلام و محیط زیست.

فصل چهاردهم: اسلام و تمدن
این فصل، اختصاص به بیان تاریخچه درخشان و دوران طلایی مسلمانان داشته و نویدبخش تمدن نوین اسلامی است. مباحث این فصل عبارتند از: چیستی تمدن، نقش اسلام در در تمدن بشری، تببین تمدن نوین اسلامی، ارکان و عناصر تمدن نوین اسلامی، ویژگی‌های تمدن اسلامی، اسلام علوم و تمدن سازو آسیب شناسی تمدن اسلام.


 برشی از کتاب:
کارکرد‌های حجاب:
حجاب، فلسفه و کارکرد‌های فراوان دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

الف) آرامش روانی:
غریزه جنسی هرچه بیشتر اطاعت شود، سرکش‌تر و ملتهب‌تر می‌شود و حجاب به مدیریت آن و رسیدن به آرامش روانی کمک می‌کند.

ب) استحکام خانواده:
اختصاص لذت‌های جنسی به محیط خانواده و در چارچوب ازدواج پیوند زناشویی را استوار می‌سازد.

ج) استواری اجتماع:
کشاندن لذت‌های جنسی از محیط خانه به اجتماع نیروی کار و فعالیت اجتماع را ضعیف می کند.

د) ارزش و احترام زن:
رعایت حریم اخلاقی، از راهکار‌های اسلام برای حفظ شأن زنان است. اسلام تأیید کرده است که هر چه زن باوقارتر باشد، بر احترامش افزوده می‌شود.

ه) حجاب و اصل آزادی:
حجاب در اسلام وظیفه ای است که بر عهده زن نهاده شده تا در معاشرت و برخورد با مردان، کیفیت خاصی را در لباس پوشیدن مراعات کند. این وظیفه با کرامت و حقوق طبیعی او منافات ندارد. رعایت این حرمت را نباید بردگی و سلب آزادی دانست.

د: افزایش فعالیت ها:
مبنای حجاب این است که لذت‌های جنسی باید به محیط خانواده و همسر مشروع اختصاص یاید و محیط اجتماع، ویژه کار و فعالیت باشد. از این رو، زن، نباید بیرون از خانه زمینه تحریک مردان را فراهم کند. چنین مراعاتی، نه تنها نیروی کار زن را فلج نمی‌کند بلکه موجب تقویت نیروی کار اجتماع است.

انتشارات بوستان کتاب، کتاب «اسلام شناسی» را با شمارگان ۵۰۰ نسخه، در ۷۶۰ صفحه و به قیمت تومان ۱۱۰۰۰۰ تومان در قطع وزیری، در سال ۱۳۹۸ چاپ و منتشر کرده است. 


| شناسه مطلب: 98531
تازه های نشرمطالب مرتبط

نظرات کاربران