«پیغام صبا» «پیغام صبا» «پیغام صبا» بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
«پیغام صبا» «پیغام صبا» «پیغام صبا» «پیغام صبا» «پیغام صبا»

«پیغام صبا»

شاعر آیینی و انقلابی/ هادی سلطان شیرازی

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

"پیغـام صبــا"

 

پیغـامِ صبــا مژده ی فجـرِ دگـری بود
از آتش و از وادیِ ایمن خبـــــری بود

 

در آن شب یلـدا و پیِ شــامِ سیه فـام
از تیـغِ فَلَق بر دلِ شب پَرده دَری بود

 

در این رَهِ پُر پیچ و خم و دشمن بسیار
آن روح خـدا رَهبـرِ صاحب نظری بود

 

هر گوشه در این نهضت گلگون حسینی
در راه هدف لالـه ی خونین جگری بود

 

بشکافت چو موسای زمان مَعبری از نیل
طاغوت، فنــا گشت و نه از او اثری بود

 

امـواج خروشــانی از این ملت بیـــدار 
بنیـانکن بیـــداد به هر بوم و بری بود 

 

چون سَروِ سهی سَر بِسَر اِستـاده سرافراز
شـکرانه ی این فتـح که نیکو ثمری بود

 

پر زد چو به رضوانِ خــداوند خمینی
ملت، پیِ یک رَهبـــریِ معتبـری بود

 

با لطف خـداوند و به ارشــادِ خمینی
شد خامنه ای رهبـر و نورِ بَصَری بود

 

یک گام چهل سـاله گذشتیم در این راه
راهی که به هر روز و شب آن خطری بود

 

با رهبــری و ملتِ بیــــدار و وفـــادار
گامِ دگــری آمـد و نیـکو سحـری بود

 

هادی که جوان گشته دگر بار در این گام
امیــد جوانیش به پیـــرانه سـری بود

 

 
نظرات کاربران