رئیس سازمان حج وز یارت:
خدمت به زوار ائمه معصوم(ع) را افتخار خود می دانم
 2 رئیس سازمان حج وز یارت:
خدمت به زوار ائمه معصوم(ع) را افتخار خود می دانم
 2 رئیس سازمان حج وز یارت:
خدمت به زوار ائمه معصوم(ع) را افتخار خود می دانم
 2 بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
رئیس سازمان حج وز یارت:
خدمت به زوار ائمه معصوم(ع) را افتخار خود می دانم
 2 رئیس سازمان حج وز یارت:
خدمت به زوار ائمه معصوم(ع) را افتخار خود می دانم
 2 رئیس سازمان حج وز یارت:
خدمت به زوار ائمه معصوم(ع) را افتخار خود می دانم
 2 رئیس سازمان حج وز یارت:
خدمت به زوار ائمه معصوم(ع) را افتخار خود می دانم
 2 رئیس سازمان حج وز یارت:
خدمت به زوار ائمه معصوم(ع) را افتخار خود می دانم
 2

رئیس سازمان حج وز یارت: خدمت به زوار ائمه معصوم(ع) را افتخار خود می دانم 2

رئیس سازمان حج وز یارت:
خدمت به زوار ائمه معصوم(ع) را افتخار خود می دانم
 2


نظرات کاربران

مرتبط