نواب: از وظایف علما در مصائب و بلایا روشنگری و دعوت جامعه به همیاری است 3 نواب: از وظایف علما در مصائب و بلایا روشنگری و دعوت جامعه به همیاری است 3 نواب: از وظایف علما در مصائب و بلایا روشنگری و دعوت جامعه به همیاری است 3 بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
نواب: از وظایف علما در مصائب و بلایا روشنگری و دعوت جامعه به همیاری است 3 نواب: از وظایف علما در مصائب و بلایا روشنگری و دعوت جامعه به همیاری است 3 نواب: از وظایف علما در مصائب و بلایا روشنگری و دعوت جامعه به همیاری است 3 نواب: از وظایف علما در مصائب و بلایا روشنگری و دعوت جامعه به همیاری است 3 نواب: از وظایف علما در مصائب و بلایا روشنگری و دعوت جامعه به همیاری است 3

نظرات کاربران

مرتبط