برگزاری آزمون معینه‌های کاروان‌های حج در 10 حوزه امتحانی
 17 برگزاری آزمون معینه‌های کاروان‌های حج در 10 حوزه امتحانی
 17 برگزاری آزمون معینه‌های کاروان‌های حج در 10 حوزه امتحانی
 17 بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
برگزاری آزمون معینه‌های کاروان‌های حج در 10 حوزه امتحانی
 17 برگزاری آزمون معینه‌های کاروان‌های حج در 10 حوزه امتحانی
 17 برگزاری آزمون معینه‌های کاروان‌های حج در 10 حوزه امتحانی
 17 برگزاری آزمون معینه‌های کاروان‌های حج در 10 حوزه امتحانی
 17 برگزاری آزمون معینه‌های کاروان‌های حج در 10 حوزه امتحانی
 17

برگزاری آزمون معینه‌های کاروان‌های حج در 10 حوزه امتحانی 17نظرات کاربران

مرتبط