تصویری از اولین پرستش گاه «آدم» تصویری از اولین پرستش گاه «آدم» تصویری از اولین پرستش گاه «آدم» بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
تصویری از اولین پرستش گاه «آدم» تصویری از اولین پرستش گاه «آدم» تصویری از اولین پرستش گاه «آدم» تصویری از اولین پرستش گاه «آدم» تصویری از اولین پرستش گاه «آدم»

تصویری از اولین پرستش گاه «آدم»


کعبه نگین مسجد الحرام ، نخستین خانه بر روی زمین ، بیت العتیق و بیت المعمور است . کعبه توسط فرشتگان و سپس (( آدم ))) بنا شد و ابراهیم خلیل آن را تجدید بنا نمود . آنجا اولین و قدیمی ترین پرستش گاه آدرم است.
نظرات کاربران