تصویری از اولین پرستش گاه «آدم»


کعبه نگین مسجد الحرام ، نخستین خانه بر روی زمین ، بیت العتیق و بیت المعمور است . کعبه توسط فرشتگان و سپس (( آدم ))) بنا شد و ابراهیم خلیل آن را تجدید بنا نمود . آنجا اولین و قدیمی ترین پرستش گاه آدرم است.
نظرات کاربران