افزایش تعداد عمره گزاران عبوری از مواقیت طائف

مواقیت سه گانه عبارتند از :

با آغاز فصل تعطیلات تابستانی ، تعداد عمره گزارانی که از میقات سه گانه طائف محرم می شوند افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.

مواقیت سه گانه عبارتند از :

1-میقات قرن المنازل در سیل کبیر: برای افرادیکه از مناطق میانی وشرقی عربستان وکشورهای حوزه خلیج فارس عازم مکه مکرمه میشوند.


2-میقات وادی للحرم در الهدا:میقات افرادیکه از مناطق جنوبی عربستان و یمن وارد عربستان می شوند.

3-نوات عرق که اخیرا کلنگ احداث آن بر زمین زده شده . این میقات قرار است در مسیر جاده عشیره احداث وحد شرقی آن تقاطع وادی الحنویا وحد (مرز)جنوبی آن قله جبل عرق و حد شمالی آن سلسله کوههای منطقه وحد غربی آن وادی العصلا می باشد.
نظرات کاربران