عکس آموزش مناسک به زائران قبل از احرام

روحانیون محترم کاروانها در هنگام احرام، آخرین توضیحات و توصیه ها را به زائران بیت الله الحرام ارائه می دهند.

image_20121010953174371.jpg


image_20121010953174372.jpg


image_20121010953174373.jpg


image_20121010953174374.jpg

نظرات کاربران