دومین روز رمی جمرات گزارش تصویری

در دومین روز حضور زائران در منا، حجاج جمرات سه گانه را سنگ باران کردند.

بيش از دو ميليون زائر كه در مناسك حج امسال حضور دارند امروز جمرات سه گانه صغري ، وسطي و كبري را رمي كردند.
نظرات کاربران