فاطمه قابضی، شهلا پاکدامن، جلیل فتح‌آبادی، محمدرضا حسن‌زاده توکلی

تأثیر زیارت بر ابعاد مثبت و منفی احساس تنهایی دانشجویان

مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر زیارت بر ابعاد مثبت و منفی احساس تنهایی دانشجویان انجام گردید.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، مطالعه حاضر با هدف تعيين تأثير زيارت بر ابعاد مثبت و منفي احساس تنهايي دانشجويان انجام گرديد. به اين منظور 389 دانشجو در دو گروه دانشجويان زائر (گروه آزمايش شامل60 مرد و 151 زن) و دانشجويان غيرزائر (گروه كنترل شامل 59 مرد و 119 زن) از سه دانشگاه شهر تهران، به شيوه نمونه‌گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزار‌هاي مورد استفاده در اين پژوهش پرسش‌نامه احساس تنهايي ايراني (ILQ)، پرسش‌نامه احساس تنهايي معنوي ـ مذهبي (S-RLQ) و مقياس جهت‌گيري مذهبي بود. نتايج پژوهش به تفكيك هر ‌يك از خرده‌‌مقياس‌ها و با توجه به نقش تعديل‌كنندگي جهت‌گيري مذهبي و جنس، از طريق روش تحليل كواريانس مورد بررسي قرار گرفت و مشخص گرديد كه زيارت (به طور خاص زيارت امام رضا(ع به‌عنوان يك رفتار ديني، از طريق برقراري پيوند‌‌هاي عاطفي و معنوي ميان زائران و اولياء الهي، در افرادي كه جهت‌گيري مذهبي پايين‌تري داشتند، موجب كاهش ابعاد منفي احساس تنهايي ‌گرديد. به‌علاوه زيارت در سطوح بالاي جهت‌گيري مذهبي، موجب افزايش بعد مثبت تنهايي در زنان و كاهش آن در مردان شد. كليدواژه ها: زيارت؛ احساس تنهايي؛ احساس تنهايي معنوي ـ مذهبي؛ ابعاد مثبت و منفي احساس تنهايي؛ جهت‌گيري مذهبي نويسندگان: فاطمه قابضي: كارشناس ارشد روان‌شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي شهلا پاكدامن: استاديار دانشگاه شهيد بهشتي جليل فتح‌آبادي: استاديار دانشگاه شهيد بهشتي محمدرضا حسن‌زاده توكلي: استاديار دانشگاه قرآن و حديث فصلنامه راهبرد فرهنگ - دوره 9، شماره 33، بهار 1395. براي مشاهده كامل مقاله روي فايل مقابل كليك كنيد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران