نسیم بهشت (نرم افزار)

ردیف عنوان نسخه تلفن همراه 1 اشرف مخلوقات و خلیفة الله - آیة الله بهاء الدینی   2 تبعیت از هوی و هوس - آیة الله بهاء الدینی   3

رديف عنوان نسخه تلفن همراه
1 اشرف مخلوقات و خليفة الله - آية الله بهاء الديني  
2 تبعيت از هوي و هوس - آية الله بهاء الديني  
3 ختم تكامل بشر به قرآن است - آية الله بهاء الديني  
4 دعوت اسلام - آية الله بهاء الديني  
5 رابطه سير تكاملي با فهم قرآن - آية الله بهاء الديني  
6 راه نجات - آية الله بهاء الديني  
7 حوادث دهر - آية الله حق شناس  
8 اعطاي رزق پروردگار - آية الله حق شناس  
9 بهترين علم - آية الله حق شناس  
10 بهترين هديه به مسلمان - آية الله حق شناس  
11 مراقبه - آية الله حق شناس  
12 ياري خداوند - آية الله حق شناس  
13 استغفار چاره گنهكاران براي برگشت از گناه - آية الله ميانجي  
14 سرزدن مرده به خانواده اش - آية الله ميانجي  
15 حتمي بودن سوال قبر - آية الله ميانجي  
16 دعا براي لقاءالله براي آسان شدن مرگ - آية الله ميانجي  
17 فشار قبر - آية الله ميانجي  
18 مرگ چگونه است؟ - آية الله ميانجي  
19 نامه اعمال - آية الله مجتهدي  
20 گناه كبيره - آية الله مجتهدي  
21 صلح بين مردم - آية الله مجتهدي  
22 همسايه - آية الله مجتهدي  
23 امراض روح - آية الله مجتهدي  
24 سر در بهشت - آية الله مجتهدي  
25 صفات متقين - آية الله ناصري  
26 راه هاي كنترل زبان - آية الله ناصري  
27 بي نيازي خداوند از عبادت بندگانش - آية الله ناصري  
28 اشتياق متقين به ديدار خداوند - آية الله ناصري  
29 ويژگيهاي شيعه واقعي از زبان حضرت امير - آية الله ناصري  
30 در منقبت امام زمان - آية الله ناصري  
31 تمرين تقوا - حجت الاسلام جاودان  
32 رابطه شيطان با انسان - حجت الاسلام جاودان  
33 راه تقوبت ايمان - حجت الاسلام جاودان  
34 طريق كنترل زبان - حجت الاسلام جاودان  
35 نتيجه عمل به رضاي پروردگار - حجت الاسلام جاودان  
نظرات کاربران