آموزش احکام آموزش احکام آموزش احکام بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
آموزش احکام آموزش احکام آموزش احکام آموزش احکام آموزش احکام

آموزش احکام

ردیف عنوان وضو 1 شستن صورت 2 شستن دستها 3 مسح 4 شرایط وضو 5 وضوی ارتماسی غسل 6 چگونگی غسل 7 شستن سر 8

رديف عنوان
وضو
1 شستن صورت
2 شستن دستها
3 مسح
4 شرايط وضو
5 وضوي ارتماسي
غسل
6 چگونگي غسل
7 شستن سر
8 شستن بدن
9 غسل ارتماسي
نماز
10 قرائت
11 ركوع
12 سجده
13 تشهد و سلام
نظرات کاربران