آموزش احکام

ردیف عنوان وضو 1 شستن صورت 2 شستن دستها 3 مسح 4 شرایط وضو 5 وضوی ارتماسی غسل 6 چگونگی غسل 7 شستن سر 8

رديف عنوان
وضو
1 شستن صورت
2 شستن دستها
3 مسح
4 شرايط وضو
5 وضوي ارتماسي
غسل
6 چگونگي غسل
7 شستن سر
8 شستن بدن
9 غسل ارتماسي
نماز
10 قرائت
11 ركوع
12 سجده
13 تشهد و سلام
نظرات کاربران