آموزش قرائت صحیح نماز و قرآن آموزش قرائت صحیح نماز و قرآن آموزش قرائت صحیح نماز و قرآن بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
آموزش قرائت صحیح نماز و قرآن آموزش قرائت صحیح نماز و قرآن آموزش قرائت صحیح نماز و قرآن آموزش قرائت صحیح نماز و قرآن آموزش قرائت صحیح نماز و قرآن

آموزش قرائت صحیح نماز و قرآن

ردیف عنوان نماز 1 نماز مقام معظم رهبری 2 اذان و اقامه - 1 3 اذان و اقامه - 2 4 اذان و اقامه - 3 5 قرائت سوره حمد - 1 6 قرائت سوره حمد - 2

رديف عنوان
نماز
1 نماز مقام معظم رهبري
2 اذان و اقامه - 1
3 اذان و اقامه - 2
4 اذان و اقامه - 3
5 قرائت سوره حمد - 1
6 قرائت سوره حمد - 2
7 قرائت سوره حمد - 3
8 قرائت سوره اخلاص
9 تشهد و سلام -1
10 تشهد و سلام -2
11 تشهد و سلام -3
12 تشهد و سلام -4
قرآن
13 آموزش تلبيه
14 صداهاي كوتاه - 1
15 صداهاي كوتاه - 2
16 علامت سكون - 1
17 علامت سكون - 2
18 صداهاي كشيده -1
19 صداهاي كشيده -2
20 علامت تشديد -1
21 علامت تشديد -2
22 حروف ناخوانا - 1
23 حروف ناخوانا - 2
24 تنوين - 1
25 تنوين - 2
26 اشباع حرف ه -1
27 اشباع حرف ه -2
28 تنوين نزد حروف ساكن - 1
29 تنوين نزد حروف ساكن - 2
30 وقف - 1
31 وقف - 2
32 تمرين روخواني - 1
33 تمرين روخواني - 2
نظرات کاربران