آموزش قرائت نماز (همراه زائر) آموزش قرائت نماز (همراه زائر) آموزش قرائت نماز (همراه زائر) بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
آموزش قرائت نماز (همراه زائر) آموزش قرائت نماز (همراه زائر) آموزش قرائت نماز (همراه زائر) آموزش قرائت نماز (همراه زائر) آموزش قرائت نماز (همراه زائر)

آموزش قرائت نماز (همراه زائر)

ردیف عنوان 1 آموزش قرائت صحیح سوره حمد -1 2 آموزش قرائت صحیح سوره حمد -2 3 آموزش قرائت صحیح سوره حمد -3 4 آموزش قرائت صحیح سوره توحید 5 آموزش قرائت صحیح ذکر رکوع ، سجده ،

رديف عنوان
1 آموزش قرائت صحيح سوره حمد -1
2 آموزش قرائت صحيح سوره حمد -2
3 آموزش قرائت صحيح سوره حمد -3
4 آموزش قرائت صحيح سوره توحيد
5 آموزش قرائت صحيح ذكر ركوع ، سجده ، قنوت و تشهد
6 آموزش قرائت صحيح تسبيحات اربعه و سلام آخر نماز
نظرات کاربران