تشییع پیکر مطهر سپهبد شهید قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت تشییع پیکر مطهر سپهبد شهید قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت تشییع پیکر مطهر سپهبد شهید قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
تشییع پیکر مطهر سپهبد شهید قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت تشییع پیکر مطهر سپهبد شهید قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت تشییع پیکر مطهر سپهبد شهید قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت تشییع پیکر مطهر سپهبد شهید قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت تشییع پیکر مطهر سپهبد شهید قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت

نظرات کاربران