آموزش سه بعدی عمره مفرده آموزش سه بعدی عمره مفرده آموزش سه بعدی عمره مفرده بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
آموزش سه بعدی عمره مفرده آموزش سه بعدی عمره مفرده آموزش سه بعدی عمره مفرده آموزش سه بعدی عمره مفرده آموزش سه بعدی عمره مفرده

آموزش سه بعدی عمره مفرده

ردیف عنوان 1 سرآغاز 2 احرام 1 3 احرام 2 4 محرمات احرام 5 مسجد الحرام 1 6 مسجد الحرام 2 7 طواف 8 نماز طواف 9

رديف عنوان
1 سرآغاز
2 احرام 1
3 احرام 2
4 محرمات احرام
5 مسجد الحرام 1
6 مسجد الحرام 2
7 طواف
8 نماز طواف
9 سعي 1
10 سعي 2
11 ساير اعمال
12 وداع


| شناسه مطلب: 83654نظرات کاربران