رأس الحسین (علیه السلام) رأس الحسین (علیه السلام) رأس الحسین (علیه السلام) بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
رأس الحسین (علیه السلام) رأس الحسین (علیه السلام) رأس الحسین (علیه السلام) رأس الحسین (علیه السلام) رأس الحسین (علیه السلام)

رأس الحسین (علیه السلام)

زیارتگاه مهم دیگر شیعیان در دمشق مقام رأس الحسین (ع) و مقام امام زین‌العابدین (ع) است. این دو مقام در زاویة شمال شرقی مسجد اموی واقع است و ورودی آن در ضلع شرقی صحن مسجد قرار دارد. این زیارتگاه شامل دو اتاق متصل به یکدیگر است که در منابع تاریخی گاهی ب

زيارتگاه مهم ديگر شيعيان در دمشق مقام رأس الحسين (ع) و مقام امام زين‌العابدين (ع) است. اين دو مقام در زاوية شمال شرقي مسجد اموي واقع است و ورودي آن در ضلع شرقي صحن مسجد قرار دارد. اين زيارتگاه شامل دو اتاق متصل به يكديگر است كه در منابع تاريخي گاهي با نام زيارتگاه رأس الحسين (ع) و گاهي با نام زيارتگاه امام زين‌العابدين (ع) از آن ياد شده است. به نوشتة ابن عساكر، اين زيارتگاه محل قرار دادن سر امام حسين (ع) در زمان آوردن آن به دمشق دانسته شده است.[1] بر اساس گفتة ابن فضل‌الله عمري، مقام امام زين‌العابدين (ع)، محل زنداني شدن امام (ع) در زمان حضورشان در دمشق بوده است.[2]
براي رسيدن به مقام امام زين‌العابدين (ع) ابتدا بايد از تالار بزرگ سرپوشيده‌اي در شرق صحن مسجد اموي عبور كرد. در ديوار ضلع شرقي اتاق زيارتگاه، محرابي وجود دارد كه درون ضريحي از چوب و شيشه قرار گرفته است. اين محراب در كتيبة بالاي آن، محل نشستن امام زين‌العابدين (ع) معرفي شده است. در كنار محراب، طاقچه يا فرورفتگي كوچكي در داخل ديوار وجود دارد كه داراي پوشش نقره‌اي است. زائران با وارد كردن سر خود به اين طاقچه آن را مي‌بوسند. در كنار آن، ورودي مقام رأس الحسين (ع) قرار دارد.
اين زيارتگاه شامل اتاق مربع و داراي گنبد كوچكي است. در زاوية شمال غربي آن، يعني در نقطه‌اي كه دقيقاً پشت آن طاقچة مقام امام سجاد (ع) قرار دارد، ضريحي نقره‌اي به چشم مي‌خورد كه محل قرار دادن سر امام مبارك امام (ع) دانسته شده است. اين ضرح از سوي محمد برهان‌الدين، داعي اسماعيليان بهرة هند، در سال 1414 ق/ 1993م نصب شده است. بيشتر زائران حضرت رقيه، در مسير خود زيارتگاه رأس‌الحسين (ع) و امام زين‌العابدين (ع) در مسجد اموي و همچنين زيارتگاه سر حضرت يحيي (ع) در داخل شبستان اين مسجد را زيارت مي‌كنند.
 
 

[1] تاريخ مدينة دمشق، 2/304.
[2] مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، 1/254.

 


| شناسه مطلب: 84200نظرات کاربران

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; width:100%; height:285px; overflow:hidden" src="about:blank">