چرا وهابی­ها مقام امامت را به حدی تنزل داده اند که حتی اطاعت از امام فاسق و ظالم را واجب می­دانند؟ چرا وهابی­ها مقام امامت را به حدی تنزل داده اند که حتی اطاعت از امام فاسق و ظالم را واجب می­دانند؟ چرا وهابی­ها مقام امامت را به حدی تنزل داده اند که حتی اطاعت از امام فاسق و ظالم را واجب می­دانند؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
چرا وهابی­ها مقام امامت را به حدی تنزل داده اند که حتی اطاعت از امام فاسق و ظالم را واجب می­دانند؟ چرا وهابی­ها مقام امامت را به حدی تنزل داده اند که حتی اطاعت از امام فاسق و ظالم را واجب می­دانند؟ چرا وهابی­ها مقام امامت را به حدی تنزل داده اند که حتی اطاعت از امام فاسق و ظالم را واجب می­دانند؟ چرا وهابی­ها مقام امامت را به حدی تنزل داده اند که حتی اطاعت از امام فاسق و ظالم را واجب می­دانند؟ چرا وهابی­ها مقام امامت را به حدی تنزل داده اند که حتی اطاعت از امام فاسق و ظالم را واجب می­دانند؟

چرا وهابی­ها مقام امامت را به حدی تنزل داده اند که حتی اطاعت از امام فاسق و ظالم را واجب می­دانند؟

   ابن تیمیه که عقاید وهابیت از افکار او سرچشمه می­گیرد اطاعت از امام فاسق و جابر را مساوی با اطاعت خدا دانسته و می گوید: مسلمانی که از امامش ظلم  و جور و اعمال نا شایست ببیند باید بر آن صبر کند و اعتراضی نکند و اگر صبر نکرد و بر

 
 ابن تيميه كه عقايد وهابيت از افكار او سرچشمه مي­گيرد اطاعت از امام فاسق و جابر را مساوي با اطاعت خدا دانسته و مي گويد: مسلماني كه از امامش ظلم  و جور و اعمال نا شايست ببيند بايد بر آن صبر كند و اعتراضي نكند و اگر صبر نكرد و بر او به اندازه ي يك وجب خروج كرده و بميرد، به مرگ جاهليت مرده است (مرگ جاهلي مساوي با كفر است) و اضافه مي كند اگر امير و امامي منحرف گرديد و به دين و سنت رسول خدا عمل نكرد و مردم را بي جهت مورد اذيت و آزار قرار دهد و اموال آنها را غصب و تصاحب نمايد با همه اين عصيان ها باز هم اطاعت او واجب است.
 


| شناسه مطلب: 84350نظرات کاربران