چرا ابن تیمیه حدیث «هو ولیُّ کلّ مؤمن بعدی» را بدون بررسی سند دروغ می­پندارد؟ چرا ابن تیمیه حدیث «هو ولیُّ کلّ مؤمن بعدی» را بدون بررسی سند دروغ می­پندارد؟ چرا ابن تیمیه حدیث «هو ولیُّ کلّ مؤمن بعدی» را بدون بررسی سند دروغ می­پندارد؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
چرا ابن تیمیه حدیث «هو ولیُّ کلّ مؤمن بعدی» را بدون بررسی سند دروغ می­پندارد؟ چرا ابن تیمیه حدیث «هو ولیُّ کلّ مؤمن بعدی» را بدون بررسی سند دروغ می­پندارد؟ چرا ابن تیمیه حدیث «هو ولیُّ کلّ مؤمن بعدی» را بدون بررسی سند دروغ می­پندارد؟ چرا ابن تیمیه حدیث «هو ولیُّ کلّ مؤمن بعدی» را بدون بررسی سند دروغ می­پندارد؟ چرا ابن تیمیه حدیث «هو ولیُّ کلّ مؤمن بعدی» را بدون بررسی سند دروغ می­پندارد؟

چرا ابن تیمیه حدیث «هو ولیُّ کلّ مؤمن بعدی» را بدون بررسی سند دروغ می­پندارد؟

  این حدیث شریف چون مربوط به امامت و ولایت امام علی(ع) است و مخالف با باورهای ابن تیمیه، به همین جهت او بدون اینکه سند حدیث را بررسی نماید، می­گوید دروغ بر رسول خداست، و رسول خدا در حیات و مماتش ولی هر مؤمنی است.[1] این در حالی است که بسی

 
اين حديث شريف چون مربوط به امامت و ولايت امام علي(ع) است و مخالف با باورهاي ابن تيميه، به همين جهت او بدون اينكه سند حديث را بررسي نمايد، مي­گويد دروغ بر رسول خداست، و رسول خدا در حيات و مماتش ولي هر مؤمني است.[1]
اين در حالي است كه بسياري از محدثين و صاحبان صحاح و مسانيد چون ترمذي[2]، نسائي[3]، ابن حبّان[4]، حاكم نيشابوري[5]، طيالسي[6]، احمد بن حنبل[7]، و ديگران حديث را ذكر نموده و الباني در كتاب«سلسلة الاحاديث الصحيحه» به صحت آن تصريح نموده است.[8] آنگاه اضافه نموده مي­گويد: با اين حال معلوم نيست چرا ابن تيميه اين حديث را تضعيف نموده است. و من وجهي براي آن نمي­بينم جز سرعت و مبالغه داشتن در ردّ بر شيعه..[9]


[1] . منهاج السنه، ج4 ص 104.
[2] . سنن ترمذي، ج5، 632.
[3] . سنن الكبري، ج5، ص 45.
[4] . صحيح ابن حبان، ج13، ص 374.
[5] . المستدرك علي الصحيحين، ج3، ص 134 حاكم پس از ذكر حديث مي­گويد: « هذا حديث صحيح الإسناد »
[6] . مسند طيالسي، ج1 ص 111.
[7] . مسند احمد، ج4، ص 253.
[8] . سلسله الاحاديث الصحيحه، ج5، ص 261.
[9] . همان، ج5 ص 361 -364
 


| شناسه مطلب: 84354نظرات کاربران