چرا وهابیها ادعا می­کنند که خداوند در وقت نماز جلو نماز گذار قرار می­گیرد؟ چرا وهابیها ادعا می­کنند که خداوند در وقت نماز جلو نماز گذار قرار می­گیرد؟ چرا وهابیها ادعا می­کنند که خداوند در وقت نماز جلو نماز گذار قرار می­گیرد؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
چرا وهابیها ادعا می­کنند که خداوند در وقت نماز جلو نماز گذار قرار می­گیرد؟ چرا وهابیها ادعا می­کنند که خداوند در وقت نماز جلو نماز گذار قرار می­گیرد؟ چرا وهابیها ادعا می­کنند که خداوند در وقت نماز جلو نماز گذار قرار می­گیرد؟ چرا وهابیها ادعا می­کنند که خداوند در وقت نماز جلو نماز گذار قرار می­گیرد؟ چرا وهابیها ادعا می­کنند که خداوند در وقت نماز جلو نماز گذار قرار می­گیرد؟

چرا وهابیها ادعا می­کنند که خداوند در وقت نماز جلو نماز گذار قرار می­گیرد؟

  آیا در غیر نماز حضور او منتفی است و از احوال بندگان بی­خبر است  وهابی ها معتقدند که خدا در هنگام نماز در مقابل هر نماز گذاری قرار می گیرد و لذا می گویند نماز گذار نباید آب دهانش را به سوی قبله بیاندازد، چون خداوند در مقابل او قرار

 
آيا در غير نماز حضور او منتفي است و از احوال بندگان بي­خبر است
 وهابي ها معتقدند كه خدا در هنگام نماز در مقابل هر نماز گذاري قرار مي گيرد و لذا مي گويند نماز گذار نبايد آب دهانش را به سوي قبله بياندازد، چون خداوند در مقابل او قرار مي گيرد و اين عمل باعث اذيت و آزار خدا مي شود! [1] آيا آنان مقام و منزلت خداوند را در حد افراد عادي و معمولي تنزل نداده­اند؟
آيا اين پندارها افزون بر اينكه مستلزم تجسيم، تشبيه و تحيز خدا مي باشد، موجب تعدد خدا و يا تقسيم خداي واحد به اجزاي متعدد نمي­شود تا بتواند در برابر هر نماز گذاري حضور پيدا كند. البته كه اين گونه انحرافات در چارچوب دين مقدس اسلام كوچكترين جايگاهي ندارد.و بد تر از تثليثي است كه در مسيحيت انحرافي مطرح است.


[1] . ابن تيميه،  احمد بن عبدالحليم، مجمو ع الفتاوي الكبري، ج 3، ص140 و ج 5 ، ص107و ج  6 ، ص576..  و الرد علي المنطقيين ص515 ، بيروت،  دارالمعرفه،  بي تا. و الرد علي البكري، ج  1، ص141 . و العقيدﺓ الواسطيه، ج 1، ص22. و ابن قيم جوزي،  محمد بن ابي بكر ، توضيح المقاصد و تصحيح القواعد، ج  2، ص 306.
 


| شناسه مطلب: 84377نظرات کاربران