افزایش تعداد عمره گزاران عبوری از مواقیت طائف افزایش تعداد عمره گزاران عبوری از مواقیت طائف افزایش تعداد عمره گزاران عبوری از مواقیت طائف بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
افزایش تعداد عمره گزاران عبوری از مواقیت طائف افزایش تعداد عمره گزاران عبوری از مواقیت طائف افزایش تعداد عمره گزاران عبوری از مواقیت طائف افزایش تعداد عمره گزاران عبوری از مواقیت طائف افزایش تعداد عمره گزاران عبوری از مواقیت طائف

افزایش تعداد عمره گزاران عبوری از مواقیت طائف

مواقیت سه گانه عبارتند از :

با آغاز فصل تعطیلات تابستانی ، تعداد عمره گزارانی که از میقات سه گانه طائف محرم می شوند افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.

مواقیت سه گانه عبارتند از :

1-میقات قرن المنازل در سیل کبیر: برای افرادیکه از مناطق میانی وشرقی عربستان وکشورهای حوزه خلیج فارس عازم مکه مکرمه میشوند.


2-میقات وادی للحرم در الهدا:میقات افرادیکه از مناطق جنوبی عربستان و یمن وارد عربستان می شوند.

3-نوات عرق که اخیرا کلنگ احداث آن بر زمین زده شده . این میقات قرار است در مسیر جاده عشیره احداث وحد شرقی آن تقاطع وادی الحنویا وحد (مرز)جنوبی آن قله جبل عرق و حد شمالی آن سلسله کوههای منطقه وحد غربی آن وادی العصلا می باشد.


| شناسه مطلب: 16240نظرات کاربران