چرا این تیمیه با پخش و نشر عقاید انحرافی خود موجبات تردید و تفرقه را به نفع کفار در بین مسلمین بوجود آورد؟ چرا این تیمیه با پخش و نشر عقاید انحرافی خود موجبات تردید و تفرقه را به نفع کفار در بین مسلمین بوجود آورد؟ چرا این تیمیه با پخش و نشر عقاید انحرافی خود موجبات تردید و تفرقه را به نفع کفار در بین مسلمین بوجود آورد؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
چرا این تیمیه با پخش و نشر عقاید انحرافی خود موجبات تردید و تفرقه را به نفع کفار در بین مسلمین بوجود آورد؟ چرا این تیمیه با پخش و نشر عقاید انحرافی خود موجبات تردید و تفرقه را به نفع کفار در بین مسلمین بوجود آورد؟ چرا این تیمیه با پخش و نشر عقاید انحرافی خود موجبات تردید و تفرقه را به نفع کفار در بین مسلمین بوجود آورد؟ چرا این تیمیه با پخش و نشر عقاید انحرافی خود موجبات تردید و تفرقه را به نفع کفار در بین مسلمین بوجود آورد؟ چرا این تیمیه با پخش و نشر عقاید انحرافی خود موجبات تردید و تفرقه را به نفع کفار در بین مسلمین بوجود آورد؟

چرا این تیمیه با پخش و نشر عقاید انحرافی خود موجبات تردید و تفرقه را به نفع کفار در بین مسلمین بوجود آورد؟

  چرا ابن تیمیه آن زمان که جهان اسلام مورد تهاجم مغولان از یک سو و صلیبیان از سوی دیگر قرار داشت، در برابر علمای اسلامی و عامه مسلمین قرار گرفته و با پخش و نشر عقاید انحرافی خود موجبات تردید و تفرقه را به نفع کفار در بین مسلمین بوجود آورد؟

 
چرا ابن تيميه آن زمان كه جهان اسلام مورد تهاجم مغولان از يك سو و صليبيان از سوي ديگر قرار داشت، در برابر علماي اسلامي و عامه مسلمين قرار گرفته و با پخش و نشر عقايد انحرافي خود موجبات ترديد و تفرقه را به نفع كفار در بين مسلمين بوجود آورد؟
سبكي مي گويد: ابن تيميه در زير پوشش پيروي از كتاب وسنت و دعوت مردم به حق و هدايت آنان به سوي بهشت، در عقايد اسلامي بدعت گذاشت و اركان اسلام را در هم شكست، او با اتفاق و اتحاد مسلمانان به مخالفت برخاست.[1]


[1]. سبكي، الدرة المضيه في الرد علي ابن تيميه، ص 5، بي جا،بي تا.
 


| شناسه مطلب: 84320نظرات کاربران