ثابت بن عمرو ثابت بن عمرو ثابت بن عمرو بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
ثابت بن عمرو ثابت بن عمرو ثابت بن عمرو ثابت بن عمرو ثابت بن عمرو

ثابت بن عمرو

صحابی پیامبر (ص) و از شهدای احد   ثابت بن عمرو بن زید بن عَدی[1] از قبیله بنی‌اشجع و از هم‌پیمانان انصار بود[2]؛ اما شماری او را از تیره بنی‌نجار خزرج دانسته‌اند.[3] برخی از سیره‌نگاران، بر خلاف ابن اسحق[4] او را از حاض

صحابي پيامبر (ص) و از شهداي احد

 

ثابت بن عمرو بن زيد بن عَدي[1] از قبيله بني‌اشجع و از هم‌پيمانان انصار بود[2]؛ اما شماري او را از تيره بني‌نجار خزرج دانسته‌اند.[3] برخي از سيره‌نگاران، بر خلاف ابن اسحق[4] او را از حاضران در بدر (2ق.) شمرده‌اند.[5]

 

ثابت بن عمرو در نبرد اُحد (3ق.) به شهادت رسيد.[6] او از راويان حديث پيامبر (ص) بود[7] و نسلي از او بر جاي نماند.[8]

 

منابع

الاستيعاب: ابن عبدالبر (م.463ق.)، به كوشش البجاوي، بيروت، دار الجيل، 1412ق؛ اسد الغابه: ابن اثير (م.630ق.)، بيروت، دار الفكر، 1409ق؛ الاصابه: ابن حجر العسقلاني (م.852ق.)، به كوشش علي معوض و عادل عبدالموجود، بيروت، دار الكتب العلميه، 1415ق؛ البداية و النهايه: ابن كثير (م.774ق.)، بيروت، مكتبة المعارف؛ رجال الطوسي: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش قيومي، قم، نشر اسلامي، 1415ق؛ السيرة النبويه: ابن هشام (م.213ق./218ق.)، به كوشش السقاء و ديگران، بيروت، دار المعرفه؛ طرائف المقال: سيد علي بروجردي (م.1313ق.)، قم، كتابخانه نجفي، 1410ق؛ الطبقات الكبري: ابن سعد (م.230ق.)، بيروت، دار صادر؛ المغازي: الواقدي (م.207ق.)، به كوشش مارسدن جونس، بيروت، اعلمي، 1409ق؛ نقد الرجال: السيد مصطفي التفرشي (م.قرن11ق.)، قم، آل البيت:، 1418ق.

 

مصطفي صادقي

 
[1]. المغازي، ج1، ص162؛ الاستيعاب، ج1، ص198؛ اسد الغابه، ج1، ص273.

[2]. اسد الغابه، ج1، ص273؛ الاصابه، ج1، ص509.

[3]. اسد الغابه، ج1، ص274؛ الاصابه، ج1، ص509.

[4]. الطبقات، ج3، ص376؛ الاستيعاب، ج1، ص198؛ اسد الغابه، ج1، ص274.

[5]. المغازي، ج1، ص162؛ الطبقات، ج3، ص376.

[6]. السيرة النبويه، ج2، ص124؛ الطبقات، ج3، ص376؛ البداية و النهايه، ج3، ص316.

[7]. رجال الطوسي، ص31؛ نقد الرجال، ج1، ص315؛ طرائف المقال، ج2، ص129.

[8]. الطبقات، ج3، ص276.


| شناسه مطلب: 86858نظرات کاربران