مطالب مطالب مطالب بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب
انتظار فرج

انتظار فرج

امام علی (ع) در روایتی به انتظار اشاره کرده‌اند.

سه عمل برتر

سه عمل برتر

امام محمد باقر (ع) در روایتی به سه عمل برتر اشاره کرده‌اند.

یادگیری به شرط عمل

یادگیری به شرط عمل

امام محمد باقر (ع) در روایتی به نتیجه عمل به دانستنی‌ها پرداخته‌اند.