مطالب مطالب مطالب بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب
ارتباط خشم با عقل

ارتباط خشم با عقل

امام صادق (ع) در روایتی به ارتباط خشم با عقل اشاره کرده‌اند.

ثمرات سجده شکر

ثمرات سجده شکر

امام جعفر صادق (ع) در روایتی به ثمرات سجده شکر اشاره کرده‌اند.

آثار تفرقه

آثار تفرقه

امام جعفر صادق (ع) در روایتی به آثار تفرقه اشاره کرده‌اند.

شناخت فاطمه زهرا(س)

شناخت فاطمه زهرا(س)

امام صادق (ع) در روایتی، به شناخت فاطمه اطهر(س) و درک شب قدر اشاره کرده‌اند.

شبِ تعیین، تایید و امضاء

شبِ تعیین، تایید و امضاء

امام صادق (ع) در روایتی، به شب قدر بعنوان موهبت خداوند به مسلمانان اشاره کرده‌اند.