مطالب مطالب مطالب بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب
بهترین دانش

بهترین دانش

امام علی (ع) در روایتی به بهترین دانش اشاره کرده‌اند.

آفت طمع

آفت طمع

امام علی (ع) در روایتی به آفت طمع اشاره کرده‌اند.

مؤمن اینگونه است
مؤمن اینگونه است

امام علی (ع) در روایتی به یکی از ویژگی های مؤمن اشاره کرده‌اند.